Vyberte svoju krajinu:
Leadec globálny

Ochrana súkromia

Nastavenia ochrany osobných údajov môžete zmeniť prostredníctvom tohto odkazu alebo kedykoľvek aj prostredníctvom ikony, ktorú nájdete vždy v ľavej dolnej časti našej webovej stránky:Nastavenia ochrany osobných údajov


Vyberte si:

 • Informácie o ochrane osobných údajov pre návštevníkov našej webovej stránky:  
  Viac
 • Informácie o ochrane súkromia pre zákazníkov, zainteresované strany a dodávateľov:
  Viac
 • Informácie o ochrane súkromia pre postup pri podávaní žiadostí o zamestnanie
  Viac

Oznámenie o ochrane osobných údajov pre návštevníkov našej webovej stránky

Vítame vás na návšteve našej webovej stránky a teší nás, že sa zaujímate o našu spoločnosť. Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Vaše údaje spracúvame v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, predovšetkým v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, ktoré vydala Európska únia (GDPR) a vnútroštátnymi ustanoveniami, ktoré sa na nás vzťahujú.

 

Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov vás podrobne informujeme o spracúvaní vašich osobných údajov spoločnosťou Leadec Holding BV & Co. KG a o právach, ktoré vám prináležia. Osobné údaje sú informácie, ktoré umožňujú identifikáciu fyzickej osoby. Zahŕňajú najmä meno, dátum narodenia, adresu, číslo telefónu, e-mailovú adresu, ale aj vašu IP adresu. O anonymné údaje ide vtedy, keď dotknutú osobu nie je možné identifikovať.

Zodpovedný orgán a zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

Adresa:

Leadec Holding BV & Co. KG, Meitnerstraße 11, 70563 Stuttgart

 

Kontakt:

tel. +49 711 7841-0, fax +49 711 7841-160, dataprivacy.DE(at)leadec-services.com

 

Kontakt na zodpovednú osobu:

Pri otázkach súvisiacich s ochranou údajov sa obráťte, prosím, na ochranaudajov(at)leadec-services.com 

 

Vaše práva ako dotknutej osoby

Chceli by sme vás informovať o vašich právach ako dotknutej osoby. Tieto práva sú stanovené v článkoch 15 – 22 nariadenia GDPR. Sú tu zahrnuté:

 

 • Právo na prístup k údajom (článok 15 GDPR),
 • Právo na vymazanie (článok 17 GDPR),
 • Právo na opravu (článok 16 GDPR),
 • Právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR),
 • Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR),
 • Právo namietať proti spracúvaniu údajov (článok 21 GDPR).

Na účel uplatnenia týchto práv sa obráťte, prosím, na: dataprivacy.DE(at)leadec-services.com. To isté platí, aj keď máte otázky týkajúce sa spracúvania údajov v našej spoločnosti. Okrem toho máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán pre ochranu údajov.

Práva namietať

V súvislosti s právami namietať zohľadnite, prosím, nasledovné: Ak spracúvame vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu, máte právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodov namietať proti tomuto spracúvaniu údajov. To isté by platilo aj v prípade profilovania, ak súvisí s priamym marketingom.

 

Ak budete namietať proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, tak vaše osobné údaje na tieto účely už nebudeme spracúvať. Námietka je bezplatná a môže sa vykonať v akejkoľvek forme, ak je to možné, tak na: dataprivacy.DE(at)leadec-services.com.

 

V prípade, že vaše údaje spracúvame na zabezpečenie oprávnených záujmov, môžete kedykoľvek namietať proti tomuto spracúvaniu z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej osobitnej situácie; to by platilo aj v prípade profilovania založenom na týchto ustanoveniach.

 

Vaše osobné údaje potom už nebudeme spracúvať, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracúvanie slúži na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Účely a právne základy spracúvania údajov

Pri spracúvaní vašich osobných údajov platia ustanovenia GDPR, BDSG ((nového) Spolkového zákona o ochrane údajov) a všetky ostatné platné ustanovenia o ochrane osobných údajov. Právne základy spracúvania údajov vyplývajú najmä z článku 6 GDPR.

 

Ako špecialisti v oblasti služieb v priemyselnom odvetví použijeme vaše údaje na nadväzovanie obchodných kontaktov, plnenie zmluvných a zákonných povinností, vykonávanie zmluvného vzťahu, ponuku výrobkov a služieb, ako aj na utužovanie vzťahu so zákazníkom, čo môže zahŕňať aj analýzy na marketingové účely a priamy marketing.

 

Vaším súhlasom taktiež dávate povolenie na spracovanie vašich osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vám objasníme účely spracúvania údajov a vaše právo na odvolanie. V prípade, že sa súhlas vzťahuje aj na spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov, v súhlase vás na to výslovne upozorníme.

 

Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov v zmysle článku 9 ods. 1 GDPR sa bude uskutočňovať len vtedy, ak to bude potrebné na základe právnych predpisov a nie je žiaden dôvod predpokladať, že prevyšuje váš oprávnený záujem na vylúčení spracúvania. Spracúvanie údajov na základe oprávnených záujmov týkajúcich sa osobitných kategórií osobných údajov sa aktuálne nevykonáva.

Povinnosť poskytovať údaje

Na založenie, vykonávanie a ukončenie záväzkového vzťahu a/alebo plnenie zmluvných a zákonných povinností, ktoré sú s tým spojené, sú potrebné rôzne osobné údaje. To isté platí pre používanie našej webovej stránky a rôznych funkcií, ktoré stránka poskytuje.

 

V určitých prípadoch sa musia zhromažďovať a poskytovať údaje aj na základe právnych predpisov. Berte, prosím, na vedomie, že napríklad spracovanie vašej požiadavky alebo vykonanie príslušného záväzkového vzťahu bez poskytnutia týchto údajov nie sú možné.

Automatizované individuálne rozhodovanie

Aktuálne nepoužívame na prijatie rozhodnutia žiadne procesy spracúvania, ktoré sú založené výlučne na automatizovanom spracúvaní.

Kategórie, zdroje a pôvod údajov

Kontext určuje, ktoré údaje spracúvame: závisí to od toho, či napríklad zadávate všeobecný dotaz do nášho kontaktného formulára, posielate nám žiadosť alebo sa pýtate na naše služby. Upozorňujeme, že informácie môžeme poskytnúť aj samostatne na vhodnom mieste pre osobitné situácie spracovania, napr. pri nahrávaní dokumentov žiadosti.

 

Pri návšteve našej webovej stránky zhromažďujeme a spracúvame nasledujúce údaje:

 

 • Meno poskytovateľa internetových služieb,
 • Údaje o webovej stránke, z ktorej nás navštevujete,
 • Použitý webový prehliadač a použitý operačný systém,
 • IP adresa, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetových služieb,
 • Požadované súbory, množstvo prenášaných údajov, stiahnuté súbory/export súborov,
 • Údaje o webových stránkach, ktoré si u nás zobrazujete vrátane dátumu a času,

Z dôvodov technickej bezpečnosti (hlavne na ochranu proti pokusom o vniknutie do systému) sa tieto údaje ukladajú podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Najneskôr po siedmich dňoch sa uskutočňuje anonymizácia skrátením IP adresy, aby nebola možná identifikácia používateľa. Berte, prosím, na vedomie aj nižšie uvedené osobitné pokyny na používanie nástrojov webtrackingu.

 

Pri propagačných opatreniach môžeme spracúvať nasledujúce údaje: 

 

Adresa a kontaktné údaje podľa kampane, príp. komunikačného kanálu (poštou, e-mailom atď.). Berte, prosím, na vedomie osobitné nižšie uvedené informácie týkajúce sa reklamy.

 

V rámci žiadosti o kontakt môžeme spracúvať nasledujúce údaje:

 

Meno, kontaktné údaje (napr. e-mailová adresa), ako aj údaje týkajúce sa vašich prianí a záujmov. Berte, prosím, na vedomie osobitné informácie, ktoré sa vzťahujú k žiadostiam o kontakt.  

 

Pri žiadostiach uchádzačov o zamestnanie online formou spracúvame nasledujúce údaje:

 

V tejto súvislosti berte, prosím, na vedomie špecifické oznámenia o ochrane osobných údajov, ktoré uchádzačom neposkytujeme v tomto dokumente, ale na vhodnom mieste.
 

V kontexte marketingu bielych papierov:  
 

Na našich webových stránkach ponúkame možnosť získať služby, ako je prístup k bielym knihám. Tieto služby ponúkame priamo prostredníctvom našej webovej stránky a prostredníctvom nášho firemného profilu na sieti LinkedIn. V rámci takejto kampane zameranej na biele knihy môžeme spracúvať tieto údaje Meno, e-mailová adresa. V prípade dopytu cez našu webovú lokalitu sa údaje získavajú priamo od vás; v prípade dopytu cez LinkedIn údaje získavame prostredníctvom LinkedIn. Informácie o sieti LinkedIn nájdete v časti "Informácie o ochrane údajov v sociálnych médiách".  

Príjemcovia údajov/kategórie príjemcov

V rámci našej spoločnosti zabezpečujeme, aby vaše údaje dostali len tie osoby, ktoré ich potrebujú na plnenie zmluvných a zákonných povinností. Prenosy údajov v rámci skupiny podnikov spoločnosti sú v súlade s platnými zákonmi, čo platí aj pri medzinárodnom prenose údajov.

 

Okrem toho naše špecializované oddelenia pri plnení ich úloh podporujú aj externí poskytovatelia služieb. So všetkými poskytovateľmi služieb, ktorí na základe nášho poverenia spracúvajú osobné údaje (týkajúce sa zákazníkov, záujemcov, zamestnancov alebo uchádzačov o zamestnanie), sme uzavreli zmluvy v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Prenos údajov do tretích krajín/zámer uskutočňovať prenos údajov do tretích krajín

Prenos údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie, príp. Európskeho hospodárskeho priestoru) sa uskutočňuje len vtedy, pokiaľ je to potrebné na vykonávanie záväzkových vzťahov, je to ustanovené zákonom alebo ste nám na to udelili svoj súhlas. 

 

Osobné údaje sa zasielajú tak externým poskytovateľom služieb, ako aj koncernom, príp. príslušným podnikom v rámci združení firiem, ktoré sa čiastočne nachádzajú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, napr. v USA, Brazílii, Indii alebo Číne. Prehľad pobočiek spoločnosti Leadec nájdete na našej webovej stránke.

 

Dodržiavanie úrovne ochrany údajov je zaručené vhodným zmluvným rámcom podľa zákona o ochrane údajov, napr. štandardnými zmluvnými doložkami EÚ.

Prenos údajov tretím stranám

Vaše údaje budeme ďalej prenášať tretím stranám len v rámci zákonných ustanovení alebo pri udelení príslušného súhlasu. V opačnom prípade sa nebude uskutočňovať prenos tretím stranám, s výnimkou prípadov, ak nás k tomu zaväzujú ustanovené právne predpisy (zasielanie údajov externým pracoviskám, ako sú napr. orgány dohľadu alebo orgány činné v trestnom konaní).

Obdobie uchovávania údajov

Vaše údaje budeme uchovávať dovtedy, pokiaľ to bude potrebné na príslušný účel spracúvania. Berte, prosím, na vedomie, že mnohé lehoty uchovávania údajov vyžadujú uchovávanie vašich údajov aj naďalej. To sa týka predovšetkým povinnosti uchovávania údajov v oblasti obchodného a daňového práva (napr. obchodný zákonník, daňový poriadok atď.).

 

Ak neexistujú ďalšie povinnosti v súvislosti s uchovávaním údajov, údaje sa po splnení účelu rutinným spôsobom vymažú. V opačnom prípade sa v určitých prípadoch údaje naďalej uchovávajú, ak ste nám na to udelili svoj súhlas, alebo ak sú údaje potrebné ako dôkazový materiál v rámci právneho sporu. Berte tiež na vedomie zákonné premlčacie lehoty, ktoré môžu byť do tridsať rokov; všeobecná premlčacia lehota je tri roky.

Bezpečný prenos údajov

S cieľom čo najlepšie chrániť údaje, ktoré sú u nás uložené, a to proti náhodným alebo úmyselným manipuláciám, strate, zničeniu alebo prístupu neoprávnenej osoby prijímame príslušné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Úroveň bezpečnosti sa priebežne kontroluje v spolupráci s bezpečnostnými expertmi a upravuje v súlade s novými bezpečnostnými normami.

 

Výmena údajov z našej webovej stránky a na našu webowú stránku sa vždy uskutočňuje formou zašifrovaných informácií. Ako prenosový protokol poskytujeme pre našu internetovú prezentáciu HTTPS, vždy pri použití kryptografických protokolov. Tiež poskytujeme našim používateľom v rámci kontaktných formulárov, ako aj žiadostí uchádzačov o zamestnanie zašifrovaný prenos. Okrem toho je možnosť použiť alternatívne komunikačné prostriedky (napr. poštou).

Reklamné účely zamerané na stálych zákazníkov (článok 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR)

Spoločnosť Leadec má záujem udržiavať s vami zákaznícky vzťah a posielať vám informácie a ponuky o našich výrobkoch, službách, akciách, podujatiach a novinkách vo firme. Preto spracúvame vaše údaje, aby sme vám, pokiaľ je to prípustné, mohli zasielať príslušné informácie a ponuky.   

 

Ak si to neželáte, môžete kedykoľvek namietať proti používaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu; to by platilo aj pre profilovanie, ak súvisí s priamym marketingom. Ak vznesiete námietku, už nebudeme vaše údaje na tento účel používať.

 

Námietku môžete vzniesť bezplatne bez uvedenia dôvodov a v akejkoľvek forme a ak je to možné, tak prostredníctvom e-mailu na dataprivacy.DE@leadec-services.com alebo poštou na adresu: Leadec Holding BV & Co. KG, Meitnerstraße 11, 70563 Stuttgart.

Kontaktný formulár/žiadosti (článok 6 ods. 1 veta 1 písm. f), b) GDPR)

Na našej webovej stránke je kontaktný formulár, ktorý sa môže použiť na kontaktovanie elektronickou cestou. Keď nám napíšete prostredníctvom kontaktného formulára, spracujeme vaše informácie uvedené v rámci kontaktného formulára na nadviazanie kontaktu a zodpovedanie vašich otázok a prianí.

 

Dbáme pritom na zásadu minimalizácie údajov, takže musíte zadať len tie údaje, ktoré od vás nevyhnutne potrebujeme na nadviazanie kontaktu. Týmito údajmi sú vaše meno, vaša e-mailová adresa a samotné pole so správou.

 

Okrem toho sa z nevyhnutných technických dôvodov a z dôvodu právneho zabezpečenia spracúva vaša IP adresa. Všetky ostatné údaje sú ľubovoľné polia a môžete ich zadať voliteľne (napr. na individuálne zodpovedanie vašich otázok).

 

Ak sa na nás obrátite prostredníctvom e-mailu, tak osobné údaje obsiahnuté v e-maili spracujeme len na tento účel a v dĺžke trvania spracovania vašej žiadosti. Ak nepoužijete ponúknuté formuláre na nadviazanie kontaktu, nedôjde k žiadnemu zhromažďovaniu údajov prevyšujúceho rámec.

Webový kontaktný formulár (článok 6 ods. 1 písm. a, b EU-DS-GVO)

Na našej webovej stránke nájdete kontaktný formulár Web-to-Lead, ktorý môžete použiť na elektronické kontaktovanie. Ak nám napíšete prostredníctvom kontaktného formulára, budeme spracúvať údaje, ktoré ste uviedli v kontaktnom formulári, aby sme vás mohli kontaktovať a odpovedať na vaše otázky a požiadavky. Aby sme mohli na vaše otázky odpovedať individuálnejším spôsobom, je potrebné uviesť ďalšie informácie o vás a vašej žiadosti: 

- Osobné údaje (titul, meno, priezvisko) na účely osobnej adresy.
- Lokalita (krajina, mesto/oblasť) je potrebná na priradenie dopytu k príslušným regionálnym predajným jednotkám, aby vás kontaktná osoba z vašej oblasti mohla kontaktovať ohľadom vašej požiadavky.
- Obchodné informácie (spoločnosť, pozícia, oddelenie) sa používajú na určenie, z ktorej spoločnosti a z akého odborného záujmu pochádza dopyt, aby sa pri odpovedi na dopyt mohli zohľadniť napr. aj špecifické aspekty odvetvia.
- Možnosti kontaktu (e-mail, telefón) na účely nadviazania kontaktu; v závislosti od zložitosti otázky môže byť potrebné nadviazať kontakt aj telefonicky.
- Záujem/žiadosť (záujem o; správa), aby ste nás mohli informovať o svojej žiadosti.

Okrem toho sa vaša IP adresa spracúva z dôvodu technickej nevyhnutnosti a právnej ochrany. Všetky ostatné údaje sú dobrovoľné polia a môžete ich zadať voliteľne (napr. na individuálnejšie zodpovedanie vašich otázok).

Ak nás kontaktujete prostredníctvom tohto kontaktného formulára, najprv vás požiadame o súhlas v rámci dvojitého súhlasu s tým, že vaše údaje môžu byť uložené aj na dlhšie obdobie na účely spracovania vašich otázok.

V záujme čo najlepšej ochrany bezpečnosti a dôvernosti vašich údajov zavádzame vhodné bezpečnostné opatrenia. Vaša požiadavka sa nám zašle v zašifrovanej forme.

Ak svoj súhlas odvoláte, vaše osobné údaje samozrejme okamžite anonymizujeme. Ak s vami nebol dlhšie obdobie žiadny kontakt, vaše údaje budú po 500 dňoch anonymizované.

Informačný bulletin (článok 6 ods. 1 veta 1 písm. a), f) GDPR)

Ak už neodoberáte náš informačný bulletin ako stály zákazník, môžete sa na našej webovej stránke prihlásiť k odberu nášho bezplatného informačného bulletinu. E-mailová adresa, ako aj vaše meno a priezvisko, ktoré pri prihlasovaní uvediete, budú použité na zasielanie personalizovaného informačného bulletinu.


Dbáme pritom na zásadu minimalizácie údajov, a preto ako povinné polia sú označené len e-mailová adresa a vaše meno a priezvisko.

 

Na zasielanie informačného bulletinu prostredníctvom e-mailu používame zásadne takzvaný postup double opt-in. To znamená, že informačný bulletin budete pravidelne dostávať len vtedy, keď ste predtým výslovne potvrdili, že máme aktivovať službu na zasielanie informačného bulletinu. Toto sa uskutočňuje takým spôsobom, že vám zašleme informačný e-mail a požiadame vás, aby ste zakliknutím odkazu v tomto e-maili potvrdili, že chcete dostávať náš informačný bulletin na túto e-mailovú adresu.

 

Môžete, samozrejme, kedykoľvek ukončiť zasielanie prostredníctvom možnosti odhlásenia z odberu priamo v informačnom bulletine a tak odvolať svoj súhlas s účinnosťou do budúcnosti. Ďalej je možnosť sa kedykoľvek odhlásiť z odberu aj priamo na dataprivacy.DE(at)leadec-services.com.

 

Spracúvanie sa vykonáva podľa článku 6 ods. 1 vety 1 písm. a), príp. písm. f), § 7 ods. 3 UWG (Spolkového zákona proti nekalej súťaži). Kedykoľvek môžete uplatniť svoje práva dotknutej osoby. Ak máte nejaké otázky, kontaktujte nás, prosím, na dataprivacy.DE(at)leadec-services.com.
 

Biela kniha Marketing 
 

Záujemcom ponúkame možnosť stiahnuť si biele knihy na rôzne témy na našej webovej stránke a na našom firemnom profile LinkedIn. Ak chcete túto službu využiť, budú spracované vaše kontaktné údaje (meno, e-mailová adresa).   
 

Účelom spracovania údajov je poskytnúť záujemcom informácie o rôznych odborných témach.  

Okrem toho sa osobné údaje môžu použiť na kontaktovanie na účely predaja. 
 

Ak takto získame vaše kontaktné údaje, najskôr vás požiadame o súhlas v rámci dvojitého súhlasu s ukladaním vašich údajov na účely spracovania dopytov a kontaktovania na účely predaja, a to aj na dlhšie obdobie. 
 

Ak si to neželáte, môžete kedykoľvek namietať proti používaniu vašich osobných údajov na marketingové účely. Ak vznesiete námietku, vaše údaje už nebudeme na tento účel spracúvať.  
 

Námietku môžete podať bezplatne a bez uvedenia dôvodu a najlepšie by ste ju mali zaslať e-mailom na adresu dataprivacy.de(at)leadec-services.com alebo poštou na adresu Leadec Holding BV & Co. KG, Meitnerstraße 11, 70563 Stuttgart, Nemecko. 
 

S cieľom čo najlepšie chrániť bezpečnosť a dôvernosť vašich údajov zavádzame vhodné bezpečnostné opatrenia. Vaša požiadavka sa k nám prenáša v zašifrovanej podobe. 
 

Ak svoj súhlas odvoláte, vaše osobné údaje samozrejme okamžite anonymizujeme. Ak s vami nedošlo k dlhodobému kontaktu, vaše údaje budú anonymizované po 500 dňoch. 

Súbory cookie (článok 6 ods. 1 veta 1 písm. a), f) GDPR, § 25 ods. 1, 2 TDDDG)

Naša webová stránka používa takzvané súbory cookie. Slúžia na to, aby bola naša ponuka používateľsky prívetivejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho koncového zariadenia a prehliadač ich ukladá (lokálne). Súbory cookie obsahujú len pseudonymné, zvyčajne dokonca anonymné údaje. Niektoré súbory cookie zostávajú počas trvania relácie prehliadača (tzv. súbory cookie relácie), iné sa ukladajú na dlhšie obdobie (tzv. trvalé súbory cookie, napr. nastavenia súhlasu). Tie sa automaticky vymažú po uplynutí príslušného stanoveného času. Okrem našich vlastných súborov cookie používame aj súbory cookie, ktoré kontrolujú poskytovatelia tretích strán. Tie používajú informácie obsiahnuté v súboroch cookie, napríklad na zobrazenie obsahu alebo na zaznamenávanie navštívených stránok. 
Na základe nášho oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. f EU-DS-GVO) nastavujeme technicky nevyhnutné súbory cookie, ktoré sú povinné na prevádzku webovej stránky a na zabezpečenie jej funkčnosti. Okrem toho používame súbory cookie bez vášho súhlasu, ak je ich jediným účelom ukladanie informácií alebo prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení na prenos správ alebo ak sú tieto informácie absolútne nevyhnutné na to, aby sme mohli poskytnúť službu, ktorú ste výslovne požadovali, § 25 ods. 2 TDDDG.

Za predpokladu, že ste udelili súhlas, sa používajú ďalšie súbory cookie, ktoré nám alebo tretím stranám umožňujú napríklad vyhodnocovať, ako sa naše služby používajú. To nám umožňuje navrhnúť obsah podľa potrieb používateľa. Okrem toho nám súbory cookie umožňujú merať účinnosť konkrétnej reklamy a umiestniť ju napríklad v závislosti od tematických záujmov používateľa. Právnym základom je váš výslovný súhlas (čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. a EU-DS-GVO, § 25 ods. 1 TDDDG).

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom nášho bannera so súhlasom s účinnosťou do budúcnosti a zmeniť nastavenia súborov cookie. Upozorňujeme, že zmeny sa musia vykonať samostatne pre každé koncové zariadenie.
https://www.leadec-services.com#cmpscreencustom


Ak máte účty u poskytovateľov tretích strán, ktorých používame, a ste v nich prihlásení, vaše údaje môžu byť prepojené s príslušným účtom. Takejto kombinácii môžete zabrániť tým, že neudelíte alebo odvoláte svoj súhlas s príslušnými súbormi cookie alebo sa vopred odhlásite od príslušných poskytovateľov tretích strán.
Väčšina webových prehliadačov prijíma súbory cookie automaticky. Súbory cookie môžete na svojom koncovom zariadení deaktivovať, obmedziť alebo vymazať aj manuálne prostredníctvom nastavení prehliadača alebo pomocou softvéru. Ak deaktivujete nastavenie súborov cookie, nebudete môcť používať naše webové stránky v plnom rozsahu alebo len v obmedzenom rozsahu. 
 
Všimnite si tiež naše pokyny v časti príslušnej služby, ktorá používa súbory cookie.

Profily používateľov/postup pri webtrackingu

etracker

 

Poskytovateľ tejto webovej stránky využíva služby spoločnosti etracker GmbH z Hamburgu, Nemecko (www.etracker.com) na analýzy údajov o používaní. Používajú sa pritom súbory cookie, ktoré umožňujú štatistickú analýzu o tom, ako túto webovú stránku používajú jej návštevníci. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré internetový prehliadač ukladá na koncové zariadenie používateľa. Súbory cookie spoločnosti etracker neobsahujú žiadne informácie, ktoré umožňujú identifikáciu používateľa.

 

Pri ukladaní údajov o návštevníkoch sa najmä IP adresy, údaje o zariadení a doméne návštevníkov ukladajú len v skrátenej, resp. zašifrovanej forme, takže nie je možné spätne identifikovať jednotlivého návštevníka. Ďalšie spracúvanie, spájanie s inými údajmi alebo prenos údajov tretím stranám spoločnosť etracker nevykonáva.

 

Tieto dáta, ktoré generuje spoločnosť etracker na základe nášho poverenia spracúva táto spoločnosť výlučne v Nemecku a údaje tak podliehajú prísnym nemeckým a európskym zákonom a normám o ochrane údajov. Súbory cookie sa po 720 dňoch vymažú.

 

Právnym základom spracúvania údajov je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. a) GDPR a vyžaduje sa pritom váš aktívny súhlas

.

Svoj súhlas môžete do budúcnosti kedykoľvek odvolať. Na tento účel si úplne jednoducho vyvolajte náš banner na vyjadrenie súhlasu a zrušte voľbu na príslušnom súbore cookie/príslušných súboroch cookie. Berte, prosím, na vedomie, že zmena v nastaveniach bannera na vyjadrenie súhlasu sa musí vykonať jednotlivo na každom koncovom zariadení.

 

Nastavenia ochrany osobných údajovriv

 

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v spoločnosti etracker nájdete na www.etracker.com/datenschutz.

 

Google Analytics

 

Táto webová stránka používa na základe vášho súhlasu podľa článku 6 ods. 1 vety 1 písm. a) GDPR webovú analytickú službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu o tom, ako používate webovú stránku. Informácie o používaní tejto webovej stránky generované prostredníctvom súborov cookie sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. V členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o európskom hospodárskom priestore sa aktivovaním anonymizácie IP adresy na tejto webovej stránke vaša IP adresa predtým skráti. Radi by sme upozornili, že na tejto webovej stránke bol do služby Google Analytics pridaný kód "gat._anonymizeIp", ktorý zabezpečuje anonymné zaznamenávanie IP adries (tzv. maskovanie IP). Na základe poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na účely vyhodnocovania používania webovej stránky, vyhotovovania správ týkajúcich sa aktivít webovej stránky a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej stránky a internetu prevádzkovateľovi webovej stránky. IP adresa prenesená z vášho prehliadača do spoločnosti Google v rozsahu služby Google Analytics nebude prepojená s inými údajmi spoločnosti Google.

 

Relácie a kampane sa ukončujú po uplynutí určitého časového obdobia. Štandardne sa relácie ukončujú po 30 minútach nečinnosti a kampane po šiestich mesiacoch. Osobné údaje používateľov sa po 2 mesiacoch vymažú alebo anonymizujú.

 

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane osobných údajov v spoločnosti Google nájdete na www.google.com/analytics/terms/de.html a https://policies.google.com/?hl=de 

 

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením v softvéri prehliadača; upozorňujeme vás však na to, že v tomto prípade možno nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.

 

Okrem toho môžete zabrániť spoločnosti Google zhromažďovať a spracúvať údaje generované súbormi cookie a údaje súvisiace s používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy). Môžete tak urobiť stiahnutím a inštaláciou modulu prehliadača, ktorý je k dispozícii na nasledovnom odkaze:[https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].

 

Svoj súhlas môžete do budúcnosti kedykoľvek odvolať. Na tento účel si úplne jednoducho vyvolajte náš banner na vyjadrenie súhlasu a zrušte voľbu na príslušnom súbore cookie/príslušných súboroch cookie. Berte, prosím, na vedomie, že zmena v nastaveniach bannera na vyjadrenie súhlasu sa musí vykonať jednotlivo na každom koncovom zariadení.

 

Nastavenia ochrany osobných údajov

 

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok na používanie služby Google Analytics, ktorá ju zaväzuje chrániť údaje návštevníkov našich stránok a neposkytovať ich tretím stranám. Táto služba môže zozbierané údaje preniesť do inej krajiny. Upozorňujeme, že táto služba môže prenášať údaje mimo Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru a do krajiny, ktorá neposkytuje primeranú úroveň ochrany údajov. Ak sa údaje prenášajú do USA, existuje riziko, že vaše údaje môžu spracúvať americké orgány na účely kontroly a monitorovania bez toho, aby ste mali k dispozícii akékoľvek právne prostriedky nápravy. Prijímame však možné opatrenia potrebné podľa zákona o ochrane údajov v súlade s článkom 44 a nasl. EU-DS-GVO na stanovenie úrovne ochrany údajov v tretej krajine. V tejto súvislosti váš súhlas s používaním služby Google Analytics zároveň predstavuje súhlas podľa čl. 49 ods. 1 veta 1 písm. a EU-DS-GVO s prenosom osobných údajov do tretej krajiny mimo EÚ/EHP. Spoločnosť Google LLC získala najmä certifikát podľa rámca EÚ a USA na ochranu osobných údajov pre prenos údajov mimo EÚ, ktorý v tomto ohľade potvrdzuje primeranú úroveň ochrany údajov spoločnosti Google z pohľadu EÚ.

 

Službu Google Analytics používame tiež na to, aby sme výlučne na štatistické účely vyhodnocovali reklamné funkcie na základe údajov z nástrojov Google Ads Conversion a Google Ad Manager (pozri k tomu aj nižšie uvedené nástroje Google Ads Conversion a Google Ad Manager), ako aj údajov od spoločnosti Google. Ak si to neprajete, môžete funkciu deaktivovať prostredníctvom manažéra na zobrazovanie reklám (https://www.google.de/settings/ads oder https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).

Google Ads Conversion

Táto webová stránka používa online reklamný program Google Ads poskytovaný spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“). V rámci programu Google Ads používame takzvaný nástroj Conversion-Tracking (na sledovanie konverzií). Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je váš súhlas na základe článku 6 ods. 1 vety 1 písm. a) GDPR.

 

Keď kliknete na reklamný inzerát zobrazený spoločnosťou Google, uloží sa súbor cookie na sledovanie konverzií. Tieto reklamy sú zasielané spoločnosťou Google prostredníctvom takzvaného „Ad servera“. Pri súboroch cookie ide o malé textové súbory, ktoré internetový prehliadač ukladá v počítači používateľa. Tieto súbory cookie strácajú po 30 dňoch svoju platnosť a neslúžia na osobnú identifikáciu používateľov. Ak používateľ navštívi určité stránky tohto webu a platnosť súborov cookie ešte nevypršala, spoločnosť Google a my môžeme zistiť, že používateľ klikol na reklamný inzerát a bol nasmerovaný na túto stránku. Každý zákazník, ktorý má program Google Ads, dostane iný súbor cookie. Súbory cookie nie je možné sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov Google Ads. Informácie získané pomocou súborov cookie na sledovanie konverzií slúžia na vyhotovenie štatistík konverzií pre zákazníkov Google Ads, ktorí sa rozhodli pre nástroj na sledovanie konverzií. Zákazníci sa dozvedia o celkovom počte používateľov, ktorí klikli na ich reklamný inzerát a boli nasmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzie. Nezískajú však žiadne informácie, na základe ktorých je možné osobne identifikovať používateľov.

 

Viac informácii k programu Google Ads a nástroju Google Conversion-Tracking nájdete v ustanoveniach o ochrane údajov spoločnosti Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

 

Váš prehliadač môžete nastaviť tak, že budete informovaní o ukladaní súborov cookie a súbory cookie povolíte len v konkrétnom prípade, príp. povolíte uloženie súborov cookie len pre určité prípady alebo ich všeobecne zamietnete a môžete si aktivovať aj automatické mazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Pri deaktivovaní súborov cookie môže byť funkčnosť tejto webovej stránky obmedzená.

 

Navyše môžete Váš súhlas do budúcnosti kedykoľvek odvolať. Na tento účel si úplne jednoducho vyvolajte náš banner na vyjadrenie súhlasu a zrušte voľbu na príslušnom súbore cookie/príslušných súboroch cookie. Berte, prosím, na vedomie, že zmena v nastaveniach bannera na vyjadrenie súhlasu sa musí vykonať jednotlivo na každom koncovom zariadení.

 

Nastavenia ochrany osobných údajov

 

Okrem toho si môžete inštalovať zásuvný modul poskytovaný spoločnosťou Google na nasledujúcom odkaze: https://www.google.com/settings/ads/plugin

 

Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou Google, možnosti nastavenia a zamietnutia sa dozviete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google (https://policies.google.com/technologies/ads), ako aj v nastaveniach pre zobrazovanie reklamy spoločnosťou Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google Ads Remarketing

Používame funkciu remarketing v rámci služieb Google Ads. Táto funkcia nám umožňuje používateľom našej webovej stránky zobrazovať cielenú reklamu na iných webových stránkach v reklamnej sieti Google (napr. vo vyhľadávaní Google alebo na YouTube). Na tento účel sa vyhodnotí vaša interakcia s našimi webovými stránkami, teda napríklad o aké obsahy ste sa zaujímali, aby sa vám aj nad rámec návštevy našich stránok mohla na iných webových stránkach, ktoré navštevujete, zobrazovať reklama, ktoré zodpovedá vašim záujmom. Spoločnosť Google ukladá na tento účel súbory cookie na zariadení, s ktorým využívate služby Google alebo navštevujete webové stránky v sieti Google display. Tieto súbory cookie slúžia na zaznamenávanie vašich návštev. Súbory cookie identifikujú pritom webový prehliadač na určitom koncovom zariadení, nie však určitú osobu, teda nie vás ako používateľa.

 

Kvôli používaniu opísaných nástrojov si váš prehliadač automaticky vytvorí priame spojenie so servermi spoločnosti Google, ktoré môžu byť aj mimo Európy (v USA). Na rozsah a ďalšie používanie vašich údajov, ktoré sa zhromažďujú používaním tohto nástroja spoločnosťou Google nemáme žiadny vplyv. Podľa našich informácii spoločnosť Google prostredníctvom nástroja Ads Conversion získava informácie o tom, že ste si zobrazili určité obsahy našej internetovej prezentácie alebo ste klikli na jednu z našich reklám. Ak máte registráciu v službách spoločnosti Google, môže Google priradiť návštevu vášmu účtu/vašim účtom. Môže však nastať aj taká možnosť, že spoločnosť Google od vás získa osobné údaje (napr. vašu IP adresu) a spracuje ich, aj keď nespravujte žiadny účet v službách spoločnosti Google, alebo taký účet spravujete, ale nie ste prihlásený.

 

Všeobecné informácie k súborom cookie nájdete na „cookies“ v tomto vyhlásení o ochrane údajov.  Informácie o ochrane údajov v spoločnosti Google nájdete tu: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy a môžete zabrániť účasti na tomto sledovaní tak, že alternatívne:

 • vykonáte príslušné nastavenie vo vašom prehliadači, ktorým zablokujete súbory cookie tretích poskytovateľov. Potom už nebudete dostávať žiadne reklamy od tretích poskytovateľov.
 • inštalujete zásuvný modul poskytovaný spoločnosťou Google na nasledujúcom odkaze: https://www.google.com/settings/ads/plugin.
 • prostredníctvom odkazu http://www.aboutads.info/choices deaktivujete reklamy poskytovateľov vzťahujúcich sa na záujmy, ktoré sú súčasťou samoregulačnej kampane „About Ads“, pričom toto nastavenie sa vymaže, keď vymažete svoje súbory cookie.
 • trvalo deaktivujete súbory cookie tretích poskytovateľov vo vašich prehliadačoch Firefox, Internetexplorer alebo Google Chrome prostredníctvom odkazu http://www.google.com/settings/ads/plugin.
 • v našom nástroji na správu súhlasu „consentmanager“ na to neudelíte svoj súhlas.

Ak sa rozhodnete pre jednu z uvedených možností, môže sa stať, že naše stránky nebudete môcť používať alebo ich nebudete môcť používať v plnom rozsahu.

 

Právnym základom spracúvania údajov je váš súhlas v zmysle článku 6 ods. 1 vety 1 písm. a) GDPR. Svoj súhlas môžete do budúcnosti kedykoľvek odvolať. Na tento účel si úplne jednoducho vyvolajte náš banner na vyjadrenie súhlasu a zrušte voľbu na príslušnom súbore cookie/príslušných súboroch cookie. Berte, prosím, na vedomie, že zmena v nastaveniach bannera na vyjadrenie súhlasu sa musí vykonať jednotlivo na každom koncovom zariadení.

Google Ad Manager

As far as Google Ad Manager, a web-advertising-service of Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”) places ads (text-ads, banners, etc.) on this website, your browser may store a cookie issued by Google Inc. or by a further party. The information stored in this cookie may be recorded, collected and evaluated by Google Inc. or these further parties.

 

Moreover, Google Ad Manager may use so called (re)marketing-tags (invisible graphs, which are also named web-beacons) for the purpose of collecting information. By use of these tags, the websites´ visitor traffic can be recorded and evaluated.

 

The legal basis for this processing is your consent, Art. 6 I 1 a GDPR.

 

The information on your use of this website through the cookie and/ or the remarketing Tag may be transferred to and stored on a Google server in the US.

Google is using the information collected this way to evaluate your behavior as a user concerning the Google Ad Manager ads. Google will additionally transfer that information to third parties, where such is legally mandatory or where Google employees third parties as data processors.

 

Should you be registered with any Google service, Google may assign your visit to your Google account(s).

 

You may contradict against this tracking: You my set your browser to informing you upon the event of a cookie being placed on your device or allow cookies in single cases only, exclude accepting cookies for certain cases or in general or activate auto-deletion of cookies upon termination of a browser-session. Please consider that deactivating cookies may restrict this websites´ functionality.

 

Additionally, you may consider installing the Google-provided plugin which is available through: https://www.google.com/settings/ads/plugin

You are free to revoke your consent any time with effect for the future. For this purpose, just browse our consent banner and unselect the respective cookie(s). Please consider, that such changes require to be made for each device separately.

 

Privacy settings

 

Further information on how Google uses data, on settings and options to contradict a data processing are available through Google´s privacy statement (https://policies.google.com/technologies/ads) as well as through Google´s settings for embedded ads (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google Tag Manager (čl. 6 ods. 1 písm. f DS-GVO, § 25 ods. 2 TDDDG)

Táto webová stránka používa správcu značiek Google. Prostredníctvom tejto služby je možné spravovať značky webových stránok prostredníctvom rozhrania. Tag Manager je potrebný na technickú prevádzku, prostredníctvom neho sa ovládajú značky. Právnym základom pre používanie služby Google Tag Manager je čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. f DS-GVO, § 25 ods. 2 TDDDG. Správca značiek Google implementuje iba značky. To znamená: nepoužívajú sa žiadne súbory cookie a nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje. Správca značiek Google spúšťa iné značky, ktoré zase môžu zhromažďovať údaje. Správca značiek Google však k týmto údajom nemá prístup. Ak bola vykonaná deaktivácia na úrovni domény alebo súborov cookie, zostáva v platnosti pre všetky sledovacie značky, pokiaľ sú implementované pomocou nástroja Google Tag Manager. 

Google Maps

Na tejto webovej stránke používame službu Google Maps (API) poskytovanú spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“). Služba Google Maps sa prostredníctvom nášho poskytovateľa služieb uberall.com používa na poskytovanie funkcie „lokalizátor“. Google Maps je internetová služba na zobrazenie interaktívnych (zemepisných) máp na účely vizuálneho zobrazenia geografických informácií. Používaním tejto služby sa vám zobrazia naše pobočky a uľahčí sa vám príjazd z ktoréhokoľvek miesta.

 

Aby sme zabránili tomu, že už pri vyhľadávaní tých podstránok, v ktorých sú integrované karty Google Maps sa informácie o vašom používaní našej webovej stránky (napr. vaša IP adresa) prenášajú na servery spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú, používame tzv. riešenie dvoma klikmi. Všetky obsahy Google Maps sú štandardne deaktivované. Priame spojenie so servermi Google Maps sa vytvorí až vtedy, keď službu Google Maps aktivujete samostatne. Týmto kliknutím vždy súhlasíte s tým, že sa vaše údaje prenášajú do Google Maps a ukladajú sa súbory cookie vo vašom prehliadači.

 

Vy máte podľa článku 6 ods. 1 vety 1 písm. a) GDPR možnosť kedykoľvek znova udeliť súhlas na sťahovanie jednotlivých máp a geografických informácií.

 

Podrobné informácie o ochrane údajov v súvislosti s používaním služby Google Maps nájdete na internetovej stránke spoločnosti Google („Google Privacy Policy“): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Cloudfront (článok 6 ods. 1 písm. f DS-GVO, § 25 ods. 2 TDDDG)

Táto webová lokalita používa sieť na doručovanie obsahu (CDN) Cloudfront. Ide o službu spoločnosti Amazon Web Services Inc, 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210. CDN Cloudfront poskytuje duplikáty údajov webovej lokality na rôznych serveroch Amazon Web Services (AWS) rozmiestnených po celom svete. To poskytuje rýchlejšie načítanie webových stránok, vyššiu odolnosť a zvýšenú ochranu pred stratou údajov. Niektoré obrázky a videá vložené na tejto webovej lokalite sa pri prístupe na stránku načítavajú z Cloudfront CDN. Prostredníctvom tohto načítavania sa informácie o vašom používaní našej webovej stránky (napríklad vaša IP adresa) prenášajú na servery spoločnosti Amazon v iných krajinách EÚ a tam sa ukladajú. K tomu dochádza hneď po vstupe na našu webovú stránku. Používanie webových služieb Amazon a Amazon CDN Cloudfront sa uskutočňuje v záujme vyššej spoľahlivosti webovej lokality, zvýšenej ochrany pred stratou údajov a lepšej rýchlosti načítavania tejto webovej lokality. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO, § 25 ods. 2 TDDDG. Informácie o opatreniach na ochranu údajov a pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Amazon Web Service nájdete na adrese: https://aws.amazon.com/de/privacy/  


Táto služba môže zhromaždené údaje preniesť do inej krajiny. Upozorňujeme, že táto služba môže prenášať údaje mimo Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru a do krajiny, ktorá neposkytuje primeranú úroveň ochrany údajov. Ak sa údaje prenášajú do USA, existuje riziko, že vaše údaje môžu byť spracované americkými orgánmi na účely kontroly a monitorovania bez toho, aby ste mali k dispozícii akékoľvek možné právne prostriedky nápravy. Prijímame však možné opatrenia potrebné podľa zákona o ochrane údajov v súlade s čl. 44 a nasl. DS-GVO na stanovenie úrovne ochrany údajov v tretej krajine.

 

Consentmanager

Do našej webovej stránky sme integrovali nástroj na správu súhlasu „consentmanager“(www.consentmanager.net) poskytovateľa Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Švédsko, info@consentmanager.net), aby sme si vyžiadali súhlas na spracovanie údajov, príp. používanie súborov cookie alebo porovnateľných funkcií. Pomocou nástroja „consentmanager“ máte možnosť udeliť alebo zamietnuť svoj súhlas na určité funkcie našej webovej stránky, napr. na účely integrácie externých prvkov, štatistických analýz, meranie dosahu a personalizovanej reklamy. Pomocou nástroja „consentmanager“ máte možnosť udeliť alebo zamietnuť svoj súhlas na všetky funkcie alebo udeliť svoj súhlas na jednotlivé účely alebo jednotlivé funkcie. Nastavenia, ktoré ste vykonali, môžete meniť aj dodatočne. Účelom integrácie nástroja „consentmanager“ je prenechať používateľom našej webovej stránky rozhodnutie o vymenovaných veciach a v rámci ďalšieho používania našej webovej stránky poskytnúť možnosť meniť nastavenia, ktoré už boli vykonané (na zmenu nastavení použite, prosím, tento odkaz:

 

https://www.leadec-services.comcmpscreencustom.

 

Používaním nástroja „consentmanager“ sa spracúvajú osobné údaje, ako aj informácie o použitých koncových zariadeniach, ako je IP adresa. Na ukladanie nastavení sa uloží potrebný súbor cookie, ktorý je z technického hľadiska potrebný na prevádzku webovej stránky.

 

Právnym základom pre spracovanie je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. c) a prípadne článok 6 ods. 1 veta 1 písm. e) GDPR. Nástroj „consentmanager“ používame na to, aby sme mohli plniť naše právne záväzky (napr. dôkaznú povinnosť). Naše oprávnené záujmy na spracúvaní spočívajú v ukladaní nastavení používateľov a preferencií v súvislosti s používaním súborov cookie a ďalších funkčností. Nástroj „consentmanager“ ukladá vaše údaje dovtedy, kým sú aktívne vaše nastavenia používateľa, maximálne na dva roky. Po dvoch rokoch od vykonania nastavení používateľa sa opätovne žiada o súhlas. Vykonané nastavenia používateľa sa potom znova uložia na toto obdobie.

 

Proti spracúvaniu môžete vzniesť námietku. Vaše právo namietať sa zakladá na dôvodoch, ktoré vyplývajú z vašej osobitnej situácie. Za účelom námietky sa, prosím, obráťte prostredníctvom e-mailu na dataprivacy.DE(at)leadec-services.com.

Youtube

Do našej online ponuky zahŕňame videá platformy „You Tube“ poskytovateľa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Videá sú pritom vkladané v rozšírenom režime ochrany údajov.

 

Vložením videa v rozšírenom režime ochrany údajov sa neukladajú žiadne súbory cookie podliehajúce súhlasu, ktoré zaznamenávajú správanie sa používateľa s cieľom personalizovať reprodukciu videozáznamu. Rozšírený režim ochrany údajov sa však vzťahuje len na zisťovanie správania sa používateľa, ale nie na poskytovanie reklám a dodatočné sťahovanie ďalších obsahov tretích strán.

 

Na ochranu vašich údajov používame okrem toho takzvané riešenie dvoma klikmi. Všetky obsahy YouTube sú štandardne deaktivované. Priame spojenie so servermi YouTube sa vytvorí až vtedy, keď YouTube aktivujete samostatne. Týmto klikom vždy súhlasíte s tým, že napríklad vaša IP adresa, referer (teda webová stránka, z ktorej nás navštevujete) a údaje o prehliadači sa prenášajú na YouTube a súbory cookie sa ukladajú do vášho prehliadača. Tieto údaje sa následne spravidla prenášajú na server v USA a tam sa ukladajú.

 

Vy máte podľa článku 6 ods. 1 vety 1 písm. a) GDPR možnosť kedykoľvek znova udeliť súhlas na sťahovanie jednotlivých videí.

 

Ďalšie informácie týkajúce sa účelu a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracúvania prostredníctvom YouTube získate vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google. Tu získate aj ďalšie informácie o vašich právach a možnostiach nastavenia na ochranu vášho súkromia: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Links Social Media

On our website you will find links to the social media services of LinkedIn, Twitter, Instagram and YouTube. You can recognize links to the websites of the social media services by the respective company logo. If you follow these links, you will reach Leadec's corporate presence on the respective social media service. When you click on a link to a social media service, a connection to the servers of the social media service is established. This transmits to the servers of the social media service that you have visited our website. In addition, further data is transmitted to the provider of the social media service. These are, for example:


- Address of the website on which the activated link is located.
- Date and time when the website was called up or the link was activated
- Information about the browser and operating system used
- IP address


If you are already logged in to the corresponding social media service at the time the link is activated, the provider of the social media service may be able to determine your user name and possibly even your real name from the transmitted data and assign this information to your personal user account with the social media service. You can exclude this possibility of assignment to your personal user account if you log out of your user account beforehand.
The servers of the social media services are located in the USA and other countries outside the European Union. The data may therefore be processed by the provider of the social media service in countries outside the European Union. Please note that companies in these countries are subject to data protection laws that do not generally protect personal data to the same extent as they do in the member states of the European Union.
Please note that we have no influence on the scope, type and purpose of the data processing by the provider of the social media service. For more information on the use of your data by the social media services integrated on our website, please refer to the privacy policy of the respective social media service.
 

Informácie o ochrane údajov v sociálnych médiách

Na našej webovej stránke nájdete odkazy na služby sociálnych médií LinkedIn, Twitter, Instagram a YouTube. Odkazy na webové stránky služieb sociálnych médií môžete rozpoznať podľa loga príslušnej spoločnosti. Ak budete nasledovať tieto odkazy, dostanete sa na webovú stránku spoločnosti XY Firma v príslušnej službe sociálnych médií. Keď kliknete na odkaz na službu sociálnej siete, vytvorí sa spojenie so servermi služby sociálnej siete. Tým sa na servery služby sociálnych médií prenesie informácia, že ste navštívili našu webovú stránku. Okrem toho sa ďalšie údaje prenášajú poskytovateľovi služby sociálnych médií. Sú to napríklad:
- Adresa webovej lokality, na ktorej sa nachádza aktivovaný odkaz.
- Dátum a čas prístupu na webovú lokalitu alebo aktivácie prepojenia
- Informácie o používanom prehliadači a operačnom systéme
- IP adresa
Ak ste v čase aktivácie prepojenia už prihlásení do príslušnej služby sociálnych médií, poskytovateľ služby sociálnych médií môže byť schopný na základe prenesených údajov určiť vaše používateľské meno a prípadne aj vaše skutočné meno a priradiť tieto informácie k vášmu osobnému používateľskému kontu v službe sociálnych médií. Túto možnosť priradenia k vášmu osobnému používateľskému kontu môžete vylúčiť, ak sa predtým odhlásite zo svojho používateľského konta.
Servery služieb sociálnych médií sa nachádzajú v USA a ďalších krajinách mimo Európskej únie. Údaje preto môže spracúvať aj poskytovateľ služby sociálnych médií v krajinách mimo Európskej únie. Upozorňujeme, že spoločnosti v týchto krajinách podliehajú zákonom o ochrane údajov, ktoré vo všeobecnosti nechránia osobné údaje v takom rozsahu ako v členských štátoch Európskej únie.
Upozorňujeme, že nemáme žiadny vplyv na rozsah, typ a účel spracovania údajov poskytovateľom služby sociálnych médií. Ďalšie informácie o používaní vašich údajov službami sociálnych médií integrovanými na našej webovej stránke nájdete v zásadách ochrany osobných údajov príslušnej služby sociálnych médií.

 

Informácie o ochrane údajov v sociálnych médiách

Leadec Holding BV & Co. Spoločnosť KG má rôzne zastúpenia v "sociálnych médiách", v tomto prípade na Facebooku, Instagrame, Twitteri, LinkedIn, Xingu a YouTube, aby mohla komunikovať so zákazníkmi, záujemcami a používateľmi, ktorí sú tam zaregistrovaní, a aby ich mohla informovať o našich ponukách. Pokiaľ máme kontrolu nad spracovaním vašich údajov, zabezpečujeme dodržiavanie platných predpisov o ochrane údajov.
 
V nasledujúcom texte nájdete najdôležitejšie informácie o zákone o ochrane údajov týkajúce sa našich webových stránok.
Meno a adresa osoby zodpovednej za spoločnosť
Za vystupovanie spoločnosti v zmysle nariadenia EÚ o ochrane údajov (EU-DS-GVO), ako aj ďalších predpisov o ochrane údajov je okrem spoločnosti Leadec Holding BV & Co. KG

- Facebook
(Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko)
- Instagram
(Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko)
- LinkedIn
    (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írsko)
- Twitter
(Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Írsko)
- Xing
    (New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemecko)
- Youtube
    (Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko)

Radi by sme upozornili, že za používanie týchto platforiem a funkcií, ktoré poskytujú, nesiete vlastnú zodpovednosť. Týka sa to najmä vášho špecifického správania pri používaní našej stránky. To sa týka najmä používania interaktívnych funkcií (napr. komentovanie, zdieľanie, hodnotenie).

Radi by sme vás tiež upozornili, že vaše údaje môžu byť spracované mimo Európskej únie.
 

Účel a právny základ
My sami spravujeme fanúšikovské stránky, aby sme mohli komunikovať s návštevníkmi týchto stránok a informovať ich o našich ponukách týmto spôsobom.
Okrem toho zhromažďujeme údaje na štatistické účely, aby sme mohli ďalej rozvíjať a optimalizovať obsah a zatraktívniť našu ponuku. Údaje potrebné na tento účel (napr. celkový počet zobrazení stránky, aktivity na stránke a údaje poskytnuté návštevníkmi, interakcie) spracúvajú sociálne siete a poskytujú nám ich. Na generovanie a prezentáciu nemáme žiadny vplyv.
Okrem toho sa vaše údaje môžu spracúvať na účely prieskumu trhu a reklamy. Profily používania sa dajú vytvoriť napríklad na základe vášho správania pri používaní a z toho vyplývajúcich záujmov. To napríklad znamená, že reklamy sa môžu umiestňovať v rámci platforiem aj mimo nich, ktoré pravdepodobne zodpovedajú vašim záujmom. Na tento účel sa vo vašom počítači zvyčajne ukladajú súbory cookie. Nezávisle od toho sa môžu v profiloch používania ukladať aj údaje, ktoré sa nezhromažďujú priamo z vašich koncových zariadení (najmä, ale nie výlučne, ak ste členom príslušných platforiem a ste na nich prihlásený).
 
Okrem toho nezhromažďujeme ani nespracúvame žiadne osobné údaje z vášho používania našich služieb.
 
Spracovanie osobných údajov používateľov je založené na našich oprávnených záujmoch v oblasti efektívneho informovania a komunikácie podľa článku 6 ods. 1 písm. f. EU-DS-GVO. Ak ste požiadaný o súhlas so spracovaním údajov (t. j. vyjadríte svoj súhlas napr. zaškrtnutím políčka alebo potvrdením tlačidla), právnym základom spracovania je článok 6 ods. 1 bod 1 písm. a) EU-DS-GVO.


Vaše práva / možnosť vzniesť námietku
 
Ak ste členom sociálnej siete a nechcete, aby sieť zhromažďovala údaje o vás prostredníctvom našej webovej stránky a prepojila ich s údajmi o vašom členstve v príslušnej sieti, musíte
 
- pred návštevou našej webovej stránky sa odhláste z príslušnej siete.
- vymazať súbory cookie vo svojom zariadení a
- zavrite a reštartujte prehliadač.
Po opätovnom prihlásení však budete v sieti opäť rozpoznateľní ako konkrétny používateľ.
 
Podrobný opis príslušného spracovania a možnosti odhlásenia nájdete v nižšie uvedených informáciách poskytovateľov: 
 
Aj v prípade žiadostí o informácie
- Facebook 
Zásady ochrany osobných údajov: www.facebook.com/about/privacy/;
Opt-out: www.facebook.com/settings
www.youronlinechoices.com;
- Instagram 
Zásady ochrany osobných údajov: help.instagram.com/519522125107875;
Opt-out: optout.networkadvertising.org/ a 
www.youronlinechoices.com;
- LinkedIn 
Zásady ochrany osobných údajov: www.linkedin.com/legal/privacy-policy;
Opt-out: www.linkedin.com/legal/cookie-policy
www.youronlinechoices.com;
- Twitter
Zásady ochrany osobných údajov: twitter.com/de/privacy;
Opt-out: www.youronlinechoices.com; Nastavenia: twitter.com/settings/account/personalization;
- Xing 
Zásady ochrany osobných údajov: privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung;
Opt-out: www.youronlinechoices.com.
- Youtube 
Zásady ochrany osobných údajov: policies.google.com/privacy;
Opt-out: tools.google.com/dlpage/gaoptout
www.youronlinechoices.com;
V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte celkovo tieto práva: 
Právo na prístup; právo na opravu; právo na vymazanie; právo na obmedzenie spracovania; právo namietať; právo na prenosnosť údajov; právo podať sťažnosť na nezákonné spracovanie vašich osobných údajov príslušnému orgánu na ochranu údajov.
Keďže však spoločnosť Leadec Holding BV & Co. KG nemá úplný prístup k vašim osobným údajom, radi by sme vás upozornili, že najúčinnejším spôsobom, ako uplatniť práva používateľa, je kontaktovať poskytovateľov. Obráťte sa len priamo na poskytovateľov sociálnych médií, pretože tí majú prístup k osobným údajom svojich používateľov a môžu prijať vhodné opatrenia a poskytnúť informácie priamo. 


Ak stále potrebujete pomoc, môžete nás kedykoľvek kontaktovať.

Odkazy na iných poskytovateľov

Naša webová stránka obsahuje – jasne rozpoznateľne – aj odkazy na internetové stránky iných spoločností. Ak existujú odkazy na webové stránky iných poskytovateľov, na ich obsah nemáme žiadny vplyv. Preto za tieto obsahy nie je možné prevziať záruku a zodpovednosť. Za obsahy týchto stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok.

 

Stránky prepojené hypertextovými odkazmi boli v čase prepojenia skontrolované z hľadiska prípadnej protiprávnosti alebo zjavného porušovania práva. V okamžiku prepojenia neboli zistené žiadne protiprávne obsahy. Permanentnú kontrolu obsahov prepojených stránok bez konkrétnych dôkazov o porušovaní práva však nie je možné požadovať. Pri zistení porušenia práva budú takéto odkazy okamžite odstránené.

Ďalšie informácie: Informácie týkajúce sa autorských práv a autorských práv vzťahujúcich sa na umelecké diela

Ak by ste na našej internetovej stránke chceli uverejniť obrázky, texty, plány, videá, hudbu atď., mali by ste vedieť, že tak možno postupujete všetky práva používateľa na sieť, čo by v konečnom dôsledku mohlo mať pre vás právne dôsledky, ak vy sám nie ste autor, príp. držiteľ práv.