Vyberte svoju krajinu:
Leadec globálny

Informácia o ochrane údajov pre návštevníkov našej webovej stránky

Vítame vás na návšteve našej webovej stránky a teší nás, že sa zaujímate o našu spoločnosť. Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Vaše údaje spracúvame v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, predovšetkým v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, ktoré vydala Európska únia (GDPR) a vnútroštátnymi ustanoveniami, ktoré sa na nás vzťahujú.

 

Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov vás podrobne informujeme o spracúvaní vašich osobných údajov spoločnosťou Leadec Holding BV & Co. KG a o právach, ktoré vám prináležia. Osobné údaje sú informácie, ktoré umožňujú identifikáciu fyzickej osoby. Zahŕňajú najmä meno, dátum narodenia, adresu, číslo telefónu, e-mailovú adresu, ale aj vašu IP adresu. O anonymné údaje ide vtedy, keď dotknutú osobu nie je možné identifikovať.

Zodpovedný orgán a zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

Adresa:

Leadec Holding BV & Co. KG, Meitnerstraße 11, 70563 Stuttgart

 

Kontakt:

tel. +49 711 7841-0, fax +49 711 7841-160, dataprivacy.DE(at)leadec-services.com

 

Kontakt na zodpovednú osobu: 

Pri otázkach súvisiacich s ochranou údajov sa obráťte, prosím, na ochranaudajov(at)leadec-services.com 

 

Vaše práva ako dotknutej osoby

Chceli by sme vás informovať o vašich právach ako dotknutej osoby. Tieto práva sú stanovené v článkoch 15 – 22 nariadenia GDPR. Sú tu zahrnuté:

 

 • Právo na prístup k údajom (článok 15 GDPR),
 • Právo na vymazanie (článok 17 GDPR),
 • Právo na opravu (článok 16 GDPR),
 • Právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR),
 • Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR),
 • Právo namietať proti spracúvaniu údajov (článok 21 GDPR).

Na účel uplatnenia týchto práv sa obráťte, prosím, na: dataprivacy.DE(at)leadec-services.com. To isté platí, aj keď máte otázky týkajúce sa spracúvania údajov v našej spoločnosti. Okrem toho máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán pre ochranu údajov.

Práva namietať

V súvislosti s právami namietať zohľadnite, prosím, nasledovné: Ak spracúvame vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu, máte právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodov namietať proti tomuto spracúvaniu údajov. To isté by platilo aj v prípade profilovania, ak súvisí s priamym marketingom.

 

Ak budete namietať proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, tak vaše osobné údaje na tieto účely už nebudeme spracúvať. Námietka je bezplatná a môže sa vykonať v akejkoľvek forme, ak je to možné, tak na: dataprivacy.DE(at)leadec-services.com.

 

V prípade, že vaše údaje spracúvame na zabezpečenie oprávnených záujmov, môžete kedykoľvek namietať proti tomuto spracúvaniu z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej osobitnej situácie; to by platilo aj v prípade profilovania založenom na týchto ustanoveniach.

 

Vaše osobné údaje potom už nebudeme spracúvať, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracúvanie slúži na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Účely a právne základy spracúvania údajov

Pri spracúvaní vašich osobných údajov platia ustanovenia GDPR, BDSG ((nového) Spolkového zákona o ochrane údajov) a všetky ostatné platné ustanovenia o ochrane osobných údajov. Právne základy spracúvania údajov vyplývajú najmä z článku 6 GDPR.

 

Ako špecialisti v oblasti služieb v priemyselnom odvetví použijeme vaše údaje na nadväzovanie obchodných kontaktov, plnenie zmluvných a zákonných povinností, vykonávanie zmluvného vzťahu, ponuku výrobkov a služieb, ako aj na utužovanie vzťahu so zákazníkom, čo môže zahŕňať aj analýzy na marketingové účely a priamy marketing.

 

Vaším súhlasom taktiež dávate povolenie na spracovanie vašich osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vám objasníme účely spracúvania údajov a vaše právo na odvolanie. V prípade, že sa súhlas vzťahuje aj na spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov, v súhlase vás na to výslovne upozorníme.

 

Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov v zmysle článku 9 ods. 1 GDPR sa bude uskutočňovať len vtedy, ak to bude potrebné na základe právnych predpisov a nie je žiaden dôvod predpokladať, že prevyšuje váš oprávnený záujem na vylúčení spracúvania. Spracúvanie údajov na základe oprávnených záujmov týkajúcich sa osobitných kategórií osobných údajov sa aktuálne nevykonáva.

Povinnosť poskytovať údaje

Na založenie, vykonávanie a ukončenie záväzkového vzťahu a/alebo plnenie zmluvných a zákonných povinností, ktoré sú s tým spojené, sú potrebné rôzne osobné údaje. To isté platí pre používanie našej webovej stránky a rôznych funkcií, ktoré stránka poskytuje.

 

V určitých prípadoch sa musia zhromažďovať a poskytovať údaje aj na základe právnych predpisov. Berte, prosím, na vedomie, že napríklad spracovanie vašej požiadavky alebo vykonanie príslušného záväzkového vzťahu bez poskytnutia týchto údajov nie sú možné.

Automatizované individuálne rozhodovanie

Aktuálne nepoužívame na prijatie rozhodnutia žiadne procesy spracúvania, ktoré sú založené výlučne na automatizovanom spracúvaní. 

Kategórie, zdroje a pôvod údajov

To, aké údaje spracúvame, určuje príslušný kontext: To závisí od toho, či napr. zadáte požiadavku do nášho kontaktného formulára, pošlete nám dopyt alebo žiadosť o prijatie do zamestnania atď. Berte, prosím, na vedomie, že informácie pre osobitné situácie spracúvania poskytujeme prípadne aj oddelene na vhodnom mieste, napr. pri nahrávaní podkladov k žiadostiam o zamestnanie.

 

Pri návšteve našej webovej stránky zhromažďujeme a spracúvame nasledujúce údaje:

 

 • Meno poskytovateľa internetových služieb,
 • Údaje o webovej stránke, z ktorej nás navštevujete,
 • Použitý webový prehliadač a použitý operačný systém,
 • IP adresa, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetových služieb,
 • Požadované súbory, množstvo prenášaných údajov, stiahnuté súbory/export súborov,
 • Údaje o webových stránkach, ktoré si u nás zobrazujete vrátane dátumu a času,

Z dôvodov technickej bezpečnosti (hlavne na ochranu proti pokusom o vniknutie do systému) sa tieto údaje ukladajú podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Najneskôr po siedmich dňoch sa uskutočňuje anonymizácia skrátením IP adresy, aby nebola možná identifikácia používateľa. Berte, prosím, na vedomie aj nižšie uvedené osobitné pokyny na používanie nástrojov webtrackingu.

 

Pri propagačných opatreniach môžeme spracúvať nasledujúce údaje: 

 

Adresa a kontaktné údaje podľa kampane, príp. komunikačného kanálu (poštou, e-mailom atď.). Berte, prosím, na vedomie osobitné nižšie uvedené informácie týkajúce sa reklamy.

 

V rámci žiadosti o kontakt môžeme spracúvať nasledujúce údaje:

 

Meno, kontaktné údaje (napr. e-mailová adresa), ako aj údaje týkajúce sa vašich prianí a záujmov. Berte, prosím, na vedomie osobitné informácie, ktoré sa vzťahujú k žiadostiam o kontakt.  

 

Pri žiadostiach uchádzačov o zamestnanie online formou spracúvame nasledujúce údaje:

 

V tejto súvislosti berte, prosím, na vedomie špecifické oznámenia o ochrane osobných údajov, ktoré uchádzačom neposkytujeme v tomto dokumente, ale na vhodnom mieste.

Príjemcovia údajov/kategórie príjemcov

V rámci našej spoločnosti zabezpečujeme, aby vaše údaje dostali len tie osoby, ktoré ich potrebujú na plnenie zmluvných a zákonných povinností. Prenosy údajov v rámci skupiny podnikov spoločnosti sú v súlade s platnými zákonmi, čo platí aj pri medzinárodnom prenose údajov.

 

Okrem toho naše špecializované oddelenia pri plnení ich úloh podporujú aj externí poskytovatelia služieb. So všetkými poskytovateľmi služieb, ktorí na základe nášho poverenia spracúvajú osobné údaje (týkajúce sa zákazníkov, záujemcov, zamestnancov alebo uchádzačov o zamestnanie), sme uzavreli zmluvy v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Prenos údajov do tretích krajín/zámer uskutočňovať prenos údajov do tretích krajín

Prenos údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie, príp. Európskeho hospodárskeho priestoru) sa uskutočňuje len vtedy, pokiaľ je to potrebné na vykonávanie záväzkových vzťahov, je to ustanovené zákonom alebo ste nám na to udelili svoj súhlas. Dodržiavanie úrovne ochrany údajov je pritom primárne zabezpečené prostredníctvom príslušného zmluvného rámca v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

 

Osobné údaje sa zasielajú tak externým poskytovateľom služieb, ako aj koncernom, príp. príslušným podnikom v rámci združení firiem, ktoré sa čiastočne nachádzajú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, napr. v USA, Brazílii, Indii alebo Číne. Prehľad pobočiek spoločnosti Leadec nájdete na našej webovej stránke.

 

Dodržiavanie úrovne ochrany osobných údajov je pritom zaručené prostredníctvom: napr. štandardných zmluvných doložiek EÚ alebo iných primeraných záruk v zmysle článku 44 a nasl. GDPR.

Prenos údajov tretím stranám

Vaše údaje budeme ďalej prenášať tretím stranám len v rámci zákonných ustanovení alebo pri udelení príslušného súhlasu. V opačnom prípade sa nebude uskutočňovať prenos tretím stranám, s výnimkou prípadov, ak nás k tomu zaväzujú ustanovené právne predpisy (zasielanie údajov externým pracoviskám, ako sú napr. orgány dohľadu alebo orgány činné v trestnom konaní).

Obdobie uchovávania údajov

Vaše údaje budeme uchovávať dovtedy, pokiaľ to bude potrebné na príslušný účel spracúvania. Berte, prosím, na vedomie, že mnohé lehoty uchovávania údajov vyžadujú uchovávanie vašich údajov aj naďalej. To sa týka predovšetkým povinnosti uchovávania údajov v oblasti obchodného a daňového práva (napr. obchodný zákonník, daňový poriadok atď.).

 

Ak neexistujú ďalšie povinnosti v súvislosti s uchovávaním údajov, údaje sa po splnení účelu rutinným spôsobom vymažú. V opačnom prípade sa v určitých prípadoch údaje naďalej uchovávajú, ak ste nám na to udelili svoj súhlas, alebo ak sú údaje potrebné ako dôkazový materiál v rámci právneho sporu. Berte tiež na vedomie zákonné premlčacie lehoty, ktoré môžu byť do tridsať rokov; všeobecná premlčacia lehota je tri roky.

Bezpečný prenos údajov

S cieľom čo najlepšie chrániť údaje, ktoré sú u nás uložené, a to proti náhodným alebo úmyselným manipuláciám, strate, zničeniu alebo prístupu neoprávnenej osoby prijímame príslušné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Úroveň bezpečnosti sa priebežne kontroluje v spolupráci s bezpečnostnými expertmi a upravuje v súlade s novými bezpečnostnými normami.

 

Výmena údajov z našej webovej stránky a na našu webowú stránku sa vždy uskutočňuje formou zašifrovaných informácií. Ako prenosový protokol poskytujeme pre našu internetovú prezentáciu HTTPS, vždy pri použití kryptografických protokolov. Tiež poskytujeme našim používateľom v rámci kontaktných formulárov, ako aj žiadostí uchádzačov o zamestnanie zašifrovaný prenos. Okrem toho je možnosť použiť alternatívne komunikačné prostriedky (napr. poštou).

Reklamné účely zamerané na stálych zákazníkov (článok 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR)

Spoločnosť Leadec má záujem udržiavať s vami zákaznícky vzťah a posielať vám informácie a ponuky o našich výrobkoch, službách, akciách, podujatiach a novinkách vo firme. Preto spracúvame vaše údaje, aby sme vám, pokiaľ je to prípustné, mohli zasielať príslušné informácie a ponuky.   

 

Ak si to neželáte, môžete kedykoľvek namietať proti používaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu; to by platilo aj pre profilovanie, ak súvisí s priamym marketingom. Ak vznesiete námietku, už nebudeme vaše údaje na tento účel používať.

 

Námietku môžete vzniesť bezplatne bez uvedenia dôvodov a v akejkoľvek forme a ak je to možné, tak prostredníctvom e-mailu na dataprivacy.DE@leadec-services.com alebo poštou na adresu: Leadec Holding BV & Co. KG, Meitnerstraße 11, 70563 Stuttgart.

Kontaktný formulár/žiadosti (článok 6 ods. 1 veta 1 písm. f), b) GDPR)

Na našej webovej stránke je kontaktný formulár, ktorý sa môže použiť na kontaktovanie elektronickou cestou. Keď nám napíšete prostredníctvom kontaktného formulára, spracujeme vaše informácie uvedené v rámci kontaktného formulára na nadviazanie kontaktu a zodpovedanie vašich otázok a prianí.

 

Dbáme pritom na zásadu minimalizácie údajov, takže musíte zadať len tie údaje, ktoré od vás nevyhnutne potrebujeme na nadviazanie kontaktu. Týmito údajmi sú vaše meno, vaša e-mailová adresa a samotné pole so správou.

 

Okrem toho sa z nevyhnutných technických dôvodov a z dôvodu právneho zabezpečenia spracúva vaša IP adresa. Všetky ostatné údaje sú ľubovoľné polia a môžete ich zadať voliteľne (napr. na individuálne zodpovedanie vašich otázok).

 

Ak sa na nás obrátite prostredníctvom e-mailu, tak osobné údaje obsiahnuté v e-maili spracujeme len na tento účel a v dĺžke trvania spracovania vašej žiadosti. Ak nepoužijete ponúknuté formuláre na nadviazanie kontaktu, nedôjde k žiadnemu zhromažďovaniu údajov prevyšujúceho rámec.

Informačný bulletin (článok 6 ods. 1 veta 1 písm. a), f) GDPR)

Ak už neodoberáte náš informačný bulletin ako stály zákazník, môžete sa na našej webovej stránke prihlásiť k odberu nášho bezplatného informačného bulletinu. E-mailová adresa, ako aj vaše meno a priezvisko, ktoré pri prihlasovaní uvediete, budú použité na zasielanie personalizovaného informačného bulletinu.


Dbáme pritom na zásadu minimalizácie údajov, a preto ako povinné polia sú označené len e-mailová adresa a vaše meno a priezvisko.

 

Na zasielanie informačného bulletinu prostredníctvom e-mailu používame zásadne takzvaný postup double opt-in. To znamená, že informačný bulletin budete pravidelne dostávať len vtedy, keď ste predtým výslovne potvrdili, že máme aktivovať službu na zasielanie informačného bulletinu. Toto sa uskutočňuje takým spôsobom, že vám zašleme informačný e-mail a požiadame vás, aby ste zakliknutím odkazu v tomto e-maili potvrdili, že chcete dostávať náš informačný bulletin na túto e-mailovú adresu.

 

Môžete, samozrejme, kedykoľvek ukončiť zasielanie prostredníctvom možnosti odhlásenia z odberu priamo v informačnom bulletine a tak odvolať svoj súhlas s účinnosťou do budúcnosti. Ďalej je možnosť sa kedykoľvek odhlásiť z odberu aj priamo na dataprivacy.DE(at)leadec-services.com.

 

Spracúvanie sa vykonáva podľa článku 6 ods. 1 vety 1 písm. a), príp. písm. f), § 7 ods. 3 UWG (Spolkového zákona proti nekalej súťaži). Kedykoľvek môžete uplatniť svoje práva dotknutej osoby. Ak máte nejaké otázky, kontaktujte nás, prosím, na dataprivacy.DE(at)leadec-services.com.

Súbory cookie (článok 6 ods. 1 veta 1 písm. a), f) GDPR)

Naša internetová stránka na viacerých miestach používa takzvané cookies. Slúžia na to, aby naša ponuka bola pre používateľa ľahšie prístupnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa odkladajú a ukladajú na vašom koncovom zariadení. Z dôvodu nášho oprávneného záujmu (článok 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR) používame technicky nevyhnutné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku internetovej stránky a zabezpečenie jej funkčnosti.

 

Okrem toho používame s vaším súhlasom ešte aj ďalšie súbory cookie. Prostredníctvom týchto súborov cookie je možná analýza o tom, ako naši používatelia používajú našu webovú stránku. Vďaka tomu môžeme obsahy webovej stránky upravovať podľa potrieb návštevníkov. Okrem toho nám súbory cookie umožňujú merať efektívnosť určitej reklamy a jej umiestnenie napríklad v závislosti od tematických záujmov používateľov. Právnym základom tohto procesu je udelenie vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 veta 1 písm. a) GDPR).

 

Používame nasledujúce súbory cookie:

 

Vlastné súbory cookie:

 

Tento druh súborov cookie priamo riadi spoločnosť Leadec Holding BV & Co. KG. Tieto súbory cookie zostávajú podľa účelu uložené natrvalo – aj po ukončení relácie – (tzv. trvalé súbory cookie, napr.: vykonanie opt-out) alebo sa vymažú pri zatvorení prehliadača (tzv. dočasné súbory cookie; majú platnosť len na trvanie jednej relácia prehliadača).

 

Súbory cookie poskytovateľov tretích strán:

 

Tento druh súborov cookies riadia poskytovatelia tretích strán. Poskytovatelia tretích strán sú poskytovatelia, ktorí predovšetkým pre spoločnosť Leadec Holding BV & Co. KG zobrazujú reklamné pútače na iných webových stránkach. Títo poskytovatelia používajú súbory cookie napr. na sprostredkovanie informácie, že na základe jedného z reklamných pútačov, ktorý ste si zobrazili, ste sa rozhodli pre kúpu. (napr. sledovanie konverzií).

 

Využívajú sa pritom tzv. dočasné/trvalé súbory cookie, ktoré sa automaticky vymažú po zadanom čase (spravidla 6 mesiacoch). Tieto dočasné alebo aj trvalé súbory cookie na ukladajú na vašom koncovom zariadení a automaticky sa po zadanom čase vymažú. Aj súbory cookie našich partnerských podnikov obsahujú len pseudonymné, väčšinou dokonca anonymné údaje. Umožňujú našim partnerom porozumieť tomu, aké výrobky ste si prezerali, či ste niečo kúpili, aké výrobky ste hľadali, atď. Niektorí z našich reklamných partnerov získavajú aj nad rámec webových stránok informácie o tom, aké stránky ste predtým navštívili a o aké výrobky ste sa napríklad zaujímali. Takýmto spôsobom je možné zobrazovať individuálnu reklamu. Tieto pseudonymné údaje sa v žiadnom okamihu nespájajú s vašimi osobnými údajmi.

 

Pred ukladaním týchto súborov cookie a uvedením takýchto nástrojov do prevádzky prostredníctvom nášho cookie bannera žiadame o váš súhlas. Ak ste nám na to udelili svoj súhlas, môžete ho, samozrejme, kedykoľvek bez uvedenia dôvodov odvolať prostredníctvom nastavení ochrany súkromia https://www.leadec-services.com#cmpscreencustom.

 

Väčšina webových prehliadačov akceptuje súbory cookie automaticky. Samozrejme, že môžete súbory cookie na vašom koncovom zariadení aj manuálne prostredníctvom nastavení vášho prehliadača alebo za pomoci softvéru deaktivovať, obmedziť alebo aj vymazať.

 

Berte, prosím, na vedomie: Ak deaktivujete ukladanie súborov cookie, za daných okolností nebudete môcť využívať všetky funkcie našej internetovej stránky v plnom rozsahu.

in IT Sprache heiß tatsächlich "relácia prehliadača"

Profily používateľov/postup pri webtrackingu

etracker

 

Poskytovateľ tejto webovej stránky využíva služby spoločnosti etracker GmbH z Hamburgu, Nemecko (www.etracker.com) na analýzy údajov o používaní. Používajú sa pritom súbory cookie, ktoré umožňujú štatistickú analýzu o tom, ako túto webovú stránku používajú jej návštevníci. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré internetový prehliadač ukladá na koncové zariadenie používateľa. Súbory cookie spoločnosti etracker neobsahujú žiadne informácie, ktoré umožňujú identifikáciu používateľa.

 

Pri ukladaní údajov o návštevníkoch sa najmä IP adresy, údaje o zariadení a doméne návštevníkov ukladajú len v skrátenej, resp. zašifrovanej forme, takže nie je možné spätne identifikovať jednotlivého návštevníka. Ďalšie spracúvanie, spájanie s inými údajmi alebo prenos údajov tretím stranám spoločnosť etracker nevykonáva.

 

Tieto dáta, ktoré generuje spoločnosť etracker na základe nášho poverenia spracúva táto spoločnosť výlučne v Nemecku a údaje tak podliehajú prísnym nemeckým a európskym zákonom a normám o ochrane údajov. Súbory cookie sa po 720 dňoch vymažú.

 

Právnym základom spracúvania údajov je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. a) GDPR a vyžaduje sa pritom váš aktívny súhlas

.

Svoj súhlas môžete do budúcnosti kedykoľvek odvolať. Na tento účel si úplne jednoducho vyvolajte náš banner na vyjadrenie súhlasu a zrušte voľbu na príslušnom súbore cookie/príslušných súboroch cookie. Berte, prosím, na vedomie, že zmena v nastaveniach bannera na vyjadrenie súhlasu sa musí vykonať jednotlivo na každom koncovom zariadení.

 

Nastavenia ochrany osobných údajovriv

 

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v spoločnosti etracker nájdete na www.etracker.com/datenschutz.

 

Google Analytics

 

Táto webová stránka používa na základe vášho súhlasu podľa článku 6 ods. 1 vety 1 písm. a) GDPR webovú analytickú službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu o tom, ako používate webovú stránku. Informácie o používaní tejto webovej stránky generované prostredníctvom súborov cookie sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. V členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o európskom hospodárskom priestore sa aktivovaním anonymizácie IP adresy na tejto webovej stránke vaša IP adresa predtým skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa prenáša kompletná IP adresa na server spoločnosti Google v USA a tam sa skracuje. Na základe poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na účely vyhodnocovania používania webovej stránky, vyhotovovania správ týkajúcich sa aktivít webovej stránky a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej stránky a internetu prevádzkovateľovi webovej stránky. IP adresa prenesená z vášho prehliadača do spoločnosti Google v rozsahu služby Google Analytics nebude prepojená s inými údajmi spoločnosti Google.

 

Relácie a kampane sa ukončujú po uplynutí určitého časového obdobia. Štandardne sa relácie ukončujú po 30 minútach nečinnosti a kampane po šiestich mesiacoch. Osobné údaje používateľov sa po 14 mesiacoch vymažú alebo anonymizujú.

 

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane osobných údajov v spoločnosti Google nájdete na www.google.com/analytics/terms/de.html a https://policies.google.com/?hl=de 

 

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením v softvéri prehliadača; upozorňujeme vás však na to, že v tomto prípade možno nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.

 

Okrem toho môžete zabrániť spoločnosti Google zhromažďovať a spracúvať údaje generované súbormi cookie a údaje súvisiace s používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy). Môžete tak urobiť stiahnutím a inštaláciou modulu prehliadača, ktorý je k dispozícii na nasledovnom odkaze:[https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].

 

Svoj súhlas môžete do budúcnosti kedykoľvek odvolať. Na tento účel si úplne jednoducho vyvolajte náš banner na vyjadrenie súhlasu a zrušte voľbu na príslušnom súbore cookie/príslušných súboroch cookie. Berte, prosím, na vedomie, že zmena v nastaveniach bannera na vyjadrenie súhlasu sa musí vykonať jednotlivo na každom koncovom zariadení.

 

Nastavenia ochrany osobných údajov

 

Chceme poukázať na to, že na tejto webovej stránke bola služba Google Analytics rozšírená o kód „gat._anonymizeIp“, ktorý zaručuje anonymizované zaznamenávanie IP adries (tzv. maskovanie IP).

 

Službu Google Analytics používame tiež na to, aby sme výlučne na štatistické účely vyhodnocovali reklamné funkcie na základe údajov z nástrojov Google Ads Conversion a Google Ad Manager (pozri k tomu aj nižšie uvedené nástroje Google Ads Conversion a Google Ad Manager), ako aj údajov od spoločnosti Google. Ak si to neprajete, môžete funkciu deaktivovať prostredníctvom manažéra na zobrazovanie reklám (https://www.google.de/settings/ads oder https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).

Google Ads Conversion

Táto webová stránka používa online reklamný program Google Ads poskytovaný spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“). V rámci programu Google Ads používame takzvaný nástroj Conversion-Tracking (na sledovanie konverzií). Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je váš súhlas na základe článku 6 ods. 1 vety 1 písm. a) GDPR.

 

Keď kliknete na reklamný inzerát zobrazený spoločnosťou Google, uloží sa súbor cookie na sledovanie konverzií. Tieto reklamy sú zasielané spoločnosťou Google prostredníctvom takzvaného „Ad servera“. Pri súboroch cookie ide o malé textové súbory, ktoré internetový prehliadač ukladá v počítači používateľa. Tieto súbory cookie strácajú po 30 dňoch svoju platnosť a neslúžia na osobnú identifikáciu používateľov. Ak používateľ navštívi určité stránky tohto webu a platnosť súborov cookie ešte nevypršala, spoločnosť Google a my môžeme zistiť, že používateľ klikol na reklamný inzerát a bol nasmerovaný na túto stránku. Každý zákazník, ktorý má program Google Ads, dostane iný súbor cookie. Súbory cookie nie je možné sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov Google Ads. Informácie získané pomocou súborov cookie na sledovanie konverzií slúžia na vyhotovenie štatistík konverzií pre zákazníkov Google Ads, ktorí sa rozhodli pre nástroj na sledovanie konverzií. Zákazníci sa dozvedia o celkovom počte používateľov, ktorí klikli na ich reklamný inzerát a boli nasmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzie. Nezískajú však žiadne informácie, na základe ktorých je možné osobne identifikovať používateľov.

 

Viac informácii k programu Google Ads a nástroju Google Conversion-Tracking nájdete v ustanoveniach o ochrane údajov spoločnosti Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

 

Váš prehliadač môžete nastaviť tak, že budete informovaní o ukladaní súborov cookie a súbory cookie povolíte len v konkrétnom prípade, príp. povolíte uloženie súborov cookie len pre určité prípady alebo ich všeobecne zamietnete a môžete si aktivovať aj automatické mazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Pri deaktivovaní súborov cookie môže byť funkčnosť tejto webovej stránky obmedzená.

 

Navyše môžete Váš súhlas do budúcnosti kedykoľvek odvolať. Na tento účel si úplne jednoducho vyvolajte náš banner na vyjadrenie súhlasu a zrušte voľbu na príslušnom súbore cookie/príslušných súboroch cookie. Berte, prosím, na vedomie, že zmena v nastaveniach bannera na vyjadrenie súhlasu sa musí vykonať jednotlivo na každom koncovom zariadení.

 

Nastavenia ochrany osobných údajov

 

In addition, you may install the Google-provided plug-in which is accessible through: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

Further information on how Google uses data on settings and options to contradict a processing may be accessed via Google´s privacy policy (https://policies.google.com/technologies/ads), as well as via Google´s settings for the placing of ads (https://adssettings.google.com/authenticated).

 

Okrem toho si môžete inštalovať zásuvný modul poskytovaný spoločnosťou Google na nasledujúcom odkaze: https://www.google.com/settings/ads/plugin

 

Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou Google, možnosti nastavenia a zamietnutia sa dozviete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google (https://policies.google.com/technologies/ads), ako aj v nastaveniach pre zobrazovanie reklamy spoločnosťou Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google Ads Remarketing

Používame funkciu remarketing v rámci služieb Google Ads. Táto funkcia nám umožňuje používateľom našej webovej stránky zobrazovať cielenú reklamu na iných webových stránkach v reklamnej sieti Google (napr. vo vyhľadávaní Google alebo na YouTube). Na tento účel sa vyhodnotí vaša interakcia s našimi webovými stránkami, teda napríklad o aké obsahy ste sa zaujímali, aby sa vám aj nad rámec návštevy našich stránok mohla na iných webových stránkach, ktoré navštevujete, zobrazovať reklama, ktoré zodpovedá vašim záujmom. Spoločnosť Google ukladá na tento účel súbory cookie na zariadení, s ktorým využívate služby Google alebo navštevujete webové stránky v sieti Google display. Tieto súbory cookie slúžia na zaznamenávanie vašich návštev. Súbory cookie identifikujú pritom webový prehliadač na určitom koncovom zariadení, nie však určitú osobu, teda nie vás ako používateľa.

 

Kvôli používaniu opísaných nástrojov si váš prehliadač automaticky vytvorí priame spojenie so servermi spoločnosti Google, ktoré môžu byť aj mimo Európy (v USA). Na rozsah a ďalšie používanie vašich údajov, ktoré sa zhromažďujú používaním tohto nástroja spoločnosťou Google nemáme žiadny vplyv. Podľa našich informácii spoločnosť Google prostredníctvom nástroja Ads Conversion získava informácie o tom, že ste si zobrazili určité obsahy našej internetovej prezentácie alebo ste klikli na jednu z našich reklám. Ak máte registráciu v službách spoločnosti Google, môže Google priradiť návštevu vášmu účtu/vašim účtom. Môže však nastať aj taká možnosť, že spoločnosť Google od vás získa osobné údaje (napr. vašu IP adresu) a spracuje ich, aj keď nespravujte žiadny účet v službách spoločnosti Google, alebo taký účet spravujete, ale nie ste prihlásený.

 

Všeobecné informácie k súborom cookie nájdete na „cookies“ v tomto vyhlásení o ochrane údajov.  Informácie o ochrane údajov v spoločnosti Google nájdete tu: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy a môžete zabrániť účasti na tomto sledovaní tak, že alternatívne:

 • vykonáte príslušné nastavenie vo vašom prehliadači, ktorým zablokujete súbory cookie tretích poskytovateľov. Potom už nebudete dostávať žiadne reklamy od tretích poskytovateľov.
 • inštalujete zásuvný modul poskytovaný spoločnosťou Google na nasledujúcom odkaze: https://www.google.com/settings/ads/plugin.
 • prostredníctvom odkazu http://www.aboutads.info/choices deaktivujete reklamy poskytovateľov vzťahujúcich sa na záujmy, ktoré sú súčasťou samoregulačnej kampane „About Ads“, pričom toto nastavenie sa vymaže, keď vymažete svoje súbory cookie.
 • trvalo deaktivujete súbory cookie tretích poskytovateľov vo vašich prehliadačoch Firefox, Internetexplorer alebo Google Chrome prostredníctvom odkazu http://www.google.com/settings/ads/plugin.
 • v našom nástroji na správu súhlasu „consentmanager“ na to neudelíte svoj súhlas.

Ak sa rozhodnete pre jednu z uvedených možností, môže sa stať, že naše stránky nebudete môcť používať alebo ich nebudete môcť používať v plnom rozsahu.

 

Právnym základom spracúvania údajov je váš súhlas v zmysle článku 6 ods. 1 vety 1 písm. a) GDPR. Svoj súhlas môžete do budúcnosti kedykoľvek odvolať. Na tento účel si úplne jednoducho vyvolajte náš banner na vyjadrenie súhlasu a zrušte voľbu na príslušnom súbore cookie/príslušných súboroch cookie. Berte, prosím, na vedomie, že zmena v nastaveniach bannera na vyjadrenie súhlasu sa musí vykonať jednotlivo na každom koncovom zariadení.

Google Ad Manager

Ak Google Ad Manager, služba na zobrazovanie reklám spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“), zobrazí na tejto webovej stránke reklamu (textové inzeráty, banner atď.), váš prehliadač eventuálne uloží súbor cookie, ktoré poslali Google Inc. alebo tretie strany. Informácie uložené v súbore cookie môžu byť zaznamenávané, zhromažďované a vyhodnocované prostredníctvom Google Inc. alebo aj tretích strán.

 

Okrem toho sa Google Ad Manager môže použiť na zhromažďovanie informácii aj tzv. (re)marketingových značiek (neviditeľné obrázky, označované aj ako „Web beacons“). Ich používaním sa môže zaznamenávať a vyhodnocovať napr. návštevnosť webovej stránky.

 

Základom pre spracovanie vašich osobných údajov je váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 vety 1 písm. a) GDPR.

Informácie o vašom používaní tejto webovej stránky, ktoré sú generované prostredníctvom súboru cookie a/alebo (re)marketingovej značky sa môžu prenášať na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladať.

 

Spoločnosť Google používa takto získané informácie na vyhodnocovanie vášho správania sa ako používateľa vo vzťahu k reklamám zobrazovaných prostredníctvom Google Ad Manager. Spoločnosť Google bude tieto informácie prípadne prenášať aj tretím stranám, ak je to ustanovené zákonom, alebo ak tretie strany spracúvajú tieto informácie na základe poverenia spoločnosťou Google.

 

Ak máte registráciu v službách spoločnosti Google, môže Google priradiť návštevu vášmu účtu.

 

Sledovanie môžete zamietnuť: Váš prehliadač môžete nastaviť tak, že budete informovaní o ukladaní súborov cookie a súbory cookie povolíte len v konkrétnom prípade, príp. povolíte uloženie súborov cookie len pre určité prípady alebo ich všeobecne zamietnete a môžete si aktivovať aj automatické mazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Pri deaktivovaní súborov cookie môže byť funkčnosť tejto webovej stránky obmedzená.

 

Okrem toho si môžete inštalovať zásuvný modul poskytovaný spoločnosťou Google prostredníctvom odkazu: www.google.com/settings/ads/plugin.

Ďalej môžete Váš súhlas do budúcnosti kedykoľvek odvolať. Na tento účel si úplne jednoducho vyvolajte náš banner na vyjadrenie súhlasu a zrušte voľbu na príslušnom súbore cookie/príslušných súboroch cookie. Berte, prosím, na vedomie, že zmena v nastaveniach bannera na vyjadrenie súhlasu sa musí vykonať jednotlivo na každom koncovom zariadení.

 

Nastavenia ochrany osobných údajov

 

Further information on how Google uses data, on settings and options to contradict a data processing are available through Google´s privacy statement (https://policies.google.com/technologies/ads) as well as through Google´s settings for embedded ads (https://adssettings.google.com/authenticated).

 

Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou Google, možnosti nastavenia a zamietnutia sa dozviete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google (https://policies.google.com/technologies/ads), ako aj v nastaveniach pre zobrazovanie reklamy spoločnosťou Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google Tag Manager

Táto webová stránka používa platformu Google Tag Manager. Pomocou tejto služby sa môžu spravovať značky webových stránok cez rozhranie. Manažér značiek je zodpovedný za technickú prevádzku, on riadi značky. Právnym základom pre používanie platformy Google Tag Manager je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR. Google Tag Manager implementuje len značky. To znamená: Nepoužívajú sa žiadne súbory cookie a nezaznamenávajú sa žiadne osobné údaje. Google Tag Manager spúšťa iné značky, ktoré opäť prípadne zaznamenávajú údaje. Google Tag Manager však nemá prístup na tieto údaje. Ak sa na úrovni domény alebo súborov cookie vykonala deaktivácia, tak zostáva platná pre všetky značky sledovania, ak boli tieto značky implementované prostredníctvom nástroja Google Tag Manager. 

Google Maps

Na tejto webovej stránke používame službu Google Maps (API) poskytovanú spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“). Služba Google Maps sa prostredníctvom nášho poskytovateľa služieb uberall.com používa na poskytovanie funkcie „lokalizátor“. Google Maps je internetová služba na zobrazenie interaktívnych (zemepisných) máp na účely vizuálneho zobrazenia geografických informácií. Používaním tejto služby sa vám zobrazia naše pobočky a uľahčí sa vám príjazd z ktoréhokoľvek miesta.

 

Aby sme zabránili tomu, že už pri vyhľadávaní tých podstránok, v ktorých sú integrované karty Google Maps sa informácie o vašom používaní našej webovej stránky (napr. vaša IP adresa) prenášajú na servery spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú, používame tzv. riešenie dvoma klikmi. Všetky obsahy Google Maps sú štandardne deaktivované. Priame spojenie so servermi Google Maps sa vytvorí až vtedy, keď službu Google Maps aktivujete samostatne. Týmto kliknutím vždy súhlasíte s tým, že sa vaše údaje prenášajú do Google Maps a ukladajú sa súbory cookie vo vašom prehliadači.

 

Vy máte podľa článku 6 ods. 1 vety 1 písm. a) GDPR možnosť kedykoľvek znova udeliť súhlas na sťahovanie jednotlivých máp a geografických informácií.

 

Podrobné informácie o ochrane údajov v súvislosti s používaním služby Google Maps nájdete na internetovej stránke spoločnosti Google („Google Privacy Policy“): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Google reCaptcha

Na tejto webovej stránke používame funkciu reCAPTCHA spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“). Táto funkcia slúži predovšetkým na rozlíšenie, či zadávanie uskutočňuje fyzická osoba, alebo ide o nezákonnú činnosť v dôsledku strojového a automatizovaného spracovania.

 

Právnym základom pre spracúvanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR zakladajúci sa na našom oprávnenom záujme zabezpečiť bezpečnosť našej internetovej stránky a zabrániť zneužitiu a spamu.

 

Dopytovanie zahŕňa odoslanie IP adresy a prípadne ďalších údajov, ktoré spoločnosť Google potrebuje pre službu reCAPTCHA do spoločnosti Google. Na tento účel sa vaše zadanie prenáša do spoločnosti Google a tam sa ďalej používa.

 

Podmienky používania spoločnosti Google si môžete pozrieť na www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, dodatočné podrobné informácie o ochrane údajov nájdete na internetovej stránke spoločnosti Google („Google Privacy Policy“): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated

Consentmanager

Do našej webovej stránky sme integrovali nástroj na správu súhlasu „consentmanager“(www.consentmanager.net) poskytovateľa Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Švédsko, info@consentmanager.net), aby sme si vyžiadali súhlas na spracovanie údajov, príp. používanie súborov cookie alebo porovnateľných funkcií. Pomocou nástroja „consentmanager“ máte možnosť udeliť alebo zamietnuť svoj súhlas na určité funkcie našej webovej stránky, napr. na účely integrácie externých prvkov, štatistických analýz, meranie dosahu a personalizovanej reklamy. Pomocou nástroja „consentmanager“ máte možnosť udeliť alebo zamietnuť svoj súhlas na všetky funkcie alebo udeliť svoj súhlas na jednotlivé účely alebo jednotlivé funkcie. Nastavenia, ktoré ste vykonali, môžete meniť aj dodatočne. Účelom integrácie nástroja „consentmanager“ je prenechať používateľom našej webovej stránky rozhodnutie o vymenovaných veciach a v rámci ďalšieho používania našej webovej stránky poskytnúť možnosť meniť nastavenia, ktoré už boli vykonané (na zmenu nastavení použite, prosím, tento odkaz:

 

https://www.leadec-services.comcmpscreencustom.

 

Používaním nástroja „consentmanager“ sa spracúvajú osobné údaje, ako aj informácie o použitých koncových zariadeniach, ako je IP adresa. Na ukladanie nastavení sa uloží potrebný súbor cookie, ktorý je z technického hľadiska potrebný na prevádzku webovej stránky.

 

Právnym základom pre spracovanie je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. c) a prípadne článok 6 ods. 1 veta 1 písm. e) GDPR. Nástroj „consentmanager“ používame na to, aby sme mohli plniť naše právne záväzky (napr. dôkaznú povinnosť). Naše oprávnené záujmy na spracúvaní spočívajú v ukladaní nastavení používateľov a preferencií v súvislosti s používaním súborov cookie a ďalších funkčností. Nástroj „consentmanager“ ukladá vaše údaje dovtedy, kým sú aktívne vaše nastavenia používateľa, maximálne na dva roky. Po dvoch rokoch od vykonania nastavení používateľa sa opätovne žiada o súhlas. Vykonané nastavenia používateľa sa potom znova uložia na toto obdobie.

 

Proti spracúvaniu môžete vzniesť námietku. Vaše právo namietať sa zakladá na dôvodoch, ktoré vyplývajú z vašej osobitnej situácie. Za účelom námietky sa, prosím, obráťte prostredníctvom e-mailu na dataprivacy.DE(at)leadec-services.com.

Youtube

Do našej online ponuky zahŕňame videá platformy „You Tube“ poskytovateľa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Videá sú pritom vkladané v rozšírenom režime ochrany údajov.

 

Vložením videa v rozšírenom režime ochrany údajov sa neukladajú žiadne súbory cookie podliehajúce súhlasu, ktoré zaznamenávajú správanie sa používateľa s cieľom personalizovať reprodukciu videozáznamu. Rozšírený režim ochrany údajov sa však vzťahuje len na zisťovanie správania sa používateľa, ale nie na poskytovanie reklám a dodatočné sťahovanie ďalších obsahov tretích strán.

 

Na ochranu vašich údajov používame okrem toho takzvané riešenie dvoma klikmi. Všetky obsahy YouTube sú štandardne deaktivované. Priame spojenie so servermi YouTube sa vytvorí až vtedy, keď YouTube aktivujete samostatne. Týmto klikom vždy súhlasíte s tým, že napríklad vaša IP adresa, referer (teda webová stránka, z ktorej nás navštevujete) a údaje o prehliadači sa prenášajú na YouTube a súbory cookie sa ukladajú do vášho prehliadača. Tieto údaje sa následne spravidla prenášajú na server v USA a tam sa ukladajú.

 

Vy máte podľa článku 6 ods. 1 vety 1 písm. a) GDPR možnosť kedykoľvek znova udeliť súhlas na sťahovanie jednotlivých videí.

 

Ďalšie informácie týkajúce sa účelu a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracúvania prostredníctvom YouTube získate vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google. Tu získate aj ďalšie informácie o vašich právach a možnostiach nastavenia na ochranu vášho súkromia: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Informácie o ochrane údajov v sociálnych médiách

Spoločnosť Leadec Holding BV & Co. KG spravuje rôzne prezentácie v „sociálnych médiách“, aby tu mohla komunikovať s prihlásenými zákazníkmi, záujemcami a používateľmi a mala možnosť ich na tomto mieste informovať o našich ponukách.

 

Upozorňujeme vás na to, že používanie týchto platforiem pomocou funkcií, ktoré poskytujú, je vo vašej vlastnej zodpovednosti. Toto sa týka predovšetkým vášho konkrétneho správania sa ako používateľa na našej stránke. Osobitne to platí pre používanie interaktívnych funkcií (napr. komentovanie, zdieľanie, hodnotenie).

 

Z hľadiska spracúvania vašich osobných údajov máme však spoločnú zodpovednosť so spoločnosťou Facebook voči všetkým zákazníkom, záujemcov a používateľom. Sme si vedomí tejto zodpovednosti a ochrana vašich údajov je pre nás veľmi dôležitá. Žiaľ, nemôžeme plniť našu zodpovednosť v plnom rozsahu, pretože spoločnosť Facebook nám s potrebnou transparentnosťou neposkytuje informácie, ktoré sú potrebné na plnenie menovaných informačných povinností. Snažíme sa však, aby sme prijali všetky potrebné opatrenia na ochranu vašich údajov. Upozorňujeme vás na to, že primárnu zodpovednosť za spracúvanie údajov insights prevzala spoločnosť Facebook. My ako prevádzkovatelia fanúšikovskej stránky neprijímame žiadne rozhodnutia ohľadne spracúvania údajov insights.

 

Ďalej vás upozorňujeme na to, že vaše údaje sa pritom môžu spracúvať mimo priestoru Európskej únie.

 

Navyše môžu byť vaše údaje spracúvané na účely prieskumu trhu a propagačné účely. Napr. na základe vášho správania sa ako používateľa a z toho vyplývajúcich záujmov môžu byť vytvorené profily používateľov. V dôsledku toho sa môžu napr. uverejňovať reklamné inzeráty v rámci a mimo platforiem, ktoré s pravdepodobnosťou zodpovedajú vašim záujmom. Na tento účel sa spravidla ukladajú súbory cookie na vašom počítači. Nezávisle od toho sa môžu v profiloch používateľov ukladať aj údaje, ktoré neboli získané priamo na vašich koncových zariadeniach (najmä, ak ste členom príslušných platforiem a ste na nich prihlásení).

 

My ako poskytovateľ tejto webovej stránky nezhromažďujeme a nespracúvame nad rámec žiadne údaje, ktoré vyplývajú z toho, ako používate naše služby.

 

Spracúvanie osobných údajov používateľov sa vykonáva na základe našich oprávnených záujmov efektívne informovať používateľov a komunikovať s nimi podľa článku 6 ods. 1 vety 1 písm. f) GDPR. V prípade, že vás príslušní poskytovatelia požiadajú o súhlas so spracovaním údajov (tzn. vyjadrenie vášho súhlasu napr. prostredníctvom výberu zaškrtávacieho políčka alebo potvrdením tlačidla), je právnym základom spracúvania článok 6 ods. 1 veta 1 písm. a) GDPR.

 

Možnosť zamietnuť

 

Ak ste členom sociálnej siete a nechcete, aby sociálna sieť prostredníctvom našich internetových prezentácií o vás zbierala údaje a spájala ich s vašimi uloženými členskými údajmi na príslušnej sociálnej sieti, musíte sa

 

 • pred vašou návštevou našich internetových prezentácií odhlásiť z príslušnej siete,
 • vymazať existujúce súbory cookie na zariadení a
 • zatvoriť váš prehliadač a nanovo ho spustiť.

Po opätovnom prihlásení ste však pre sieť opäť rozpoznateľní ako určitý/-á používateľ/-ka.

 

Na detailné zobrazenie príslušných spracovaní a možností zamietnutia (opt-out) odkazujeme na nasledovne uvedené prepojenia údajov poskytovateľov.

 

Aj v prípade žiadostí o informácie a uplatňovania práv používateľov vás chceme upozorniť na to, že najefektívnejším spôsobom je možné si ich uplatniť u poskytovateľov. Len poskytovatelia majú vždy prístup k údajom používateľov a môžu priamo prijať príslušné opatrenia a podávať informácie. Ak napriek tomu potrebujete pomoc, môžete sa na nás obrátiť.

 

Odkazy na iných poskytovateľov

Naša webová stránka obsahuje – jasne rozpoznateľne – aj odkazy na internetové stránky iných spoločností. Ak existujú odkazy na webové stránky iných poskytovateľov, na ich obsah nemáme žiadny vplyv. Preto za tieto obsahy nie je možné prevziať záruku a zodpovednosť. Za obsahy týchto stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok.

 

Stránky prepojené hypertextovými odkazmi boli v čase prepojenia skontrolované z hľadiska prípadnej protiprávnosti alebo zjavného porušovania práva. V okamžiku prepojenia neboli zistené žiadne protiprávne obsahy. Permanentnú kontrolu obsahov prepojených stránok bez konkrétnych dôkazov o porušovaní práva však nie je možné požadovať. Pri zistení porušenia práva budú takéto odkazy okamžite odstránené.

Ďalšie informácie: Informácie týkajúce sa autorských práv a autorských práv vzťahujúcich sa na umelecké diela

Ak by ste na našej internetovej stránke chceli uverejniť obrázky, texty, plány, videá, hudbu atď., mali by ste vedieť, že tak možno postupujete všetky práva používateľa na sieť, čo by v konečnom dôsledku mohlo mať pre vás právne dôsledky, ak vy sám nie ste autor, príp. držiteľ práv.